Psalms 76

Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang.
Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Salamo nataon'i Asafa. Tonon-kira. Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda; malaza eo amin'ny Isiraely ny anarany;
Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.
Naoriny ao Salema ny tranolainy, ary any Ziona ny fonenany.
Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion.
Teo no nanapatapahany ny zana-tsipìka manelatra, sy ny ampinga sy ny sabatra ary ny fiadiana.
Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela.
Mamirapiratra Hianao sady be voninahitra miseho avy any amin'ny tendrombohitra fitohàna.
Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene.
Voababo ny mahery fo; renoky ny torimasony izy; ary samy ankona tsy nahahetsika ny tànany avokoa ny olo-mahery rehetra.
Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender.
Noho ny teny mafy nataonao, ry Andriamanitr'i Jakoba, dia sondrian-tory ny kalesy sy ny soavaly.
Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn.
Hianao no mahatahotra; ka iza no mahajanona eo anatrehanao, rehefa miseho ny fahatezeranao?
Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?
Avy tany an-danitra no nampandrenesanao fitsaràna. Raiki-tahotra ny tany ka sina,
Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille,
Raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany.
da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela.
Fa ny fahatezeran'ny olona hidera Anao tokoa; ny fahatezerana sisa dia isikinanao.
For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig.
Mivoadia, ka efao ny voadinareo amin'i Jehovah Andriamanitrareo; aoka izay rehetra manodidina Azy hitondra fanatitra ho an'Izay mahatahotra.
Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige. Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.
Manapaka ny reharehan'ny lehibe Izy sady tahotry ny mpanjakan'ny tany.