Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Hỡi Ðức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Nhơn vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú, Mà lập nên năng lực Ngài, Ðặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Chúa làm người kém Ðức Chúa Trời một chút, Ðội cho người sự vinh hiển và sang trọng.
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chơn người:
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Cả loài chiên, loài bò, Ðến đỗi các thú rừng,
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Hỡi Ðức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao!