Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Oh Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa! na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan, dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos;
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao, upang iyong dalawin siya?
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Sapagka't iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kay sa Dios, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan.
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa:
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Lahat na tupa at baka, Oo, at ang mga hayop sa parang;
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anomang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat.
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Oh Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa!