Psalms 140

Deliver me, O LORD, from the evil man: preserve me from the violent man;
Iligtas mo ako, Oh Panginoon, sa masamang tao; ingatan mo ako sa marahas na tao:
Which imagine mischiefs in their heart; continually are they gathered together for war.
Na nagaakala ng kasamaan sa kanilang puso: laging nagpipipisan sila sa pagdidigma.
They have sharpened their tongues like a serpent; adders' poison is under their lips. Selah.
Kanilang inihasa ang kanilang dila na parang ahas; kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. (Selah)
Keep me, O LORD, from the hands of the wicked; preserve me from the violent man; who have purposed to overthrow my goings.
Ingatan mo ako, Oh Panginoon, sa mga kamay ng masama; ingatan mo ako sa marahas na tao: na nagakalang iligaw ang aking mga hakbang.
The proud have hid a snare for me, and cords; they have spread a net by the wayside; they have set gins for me. Selah.
Ipinagkubli ako ng palalo ng silo, at ng mga panali; kanilang ipinaglagay ako ng bating sa tabi ng daan; sila'y naglagay ng mga silo na ukol sa akin. (Selah)
I said unto the LORD, Thou art my God: hear the voice of my supplications, O LORD.
Aking sinabi sa Panginoon. Ikaw ay Dios ko: Pakinggan mo ang tinig ng aking mga dalangin, Oh Panginoon.
O GOD the Lord, the strength of my salvation, thou hast covered my head in the day of battle.
Oh Dios na Panginoon, na kalakasan ng aking kaligtasan, iyong tinakpan ang ulo ko sa kaarawan ng pagbabaka.
Grant not, O LORD, the desires of the wicked: further not his wicked device; lest they exalt themselves. Selah.
Huwag mong ipagkaloob, Oh Panginoon, ang mga nasa ng masama; huwag mong papangyarihin ang kaniyang masamang haka; baka sila'y mangagmalaki. (Selah)
As for the head of those that compass me about, let the mischief of their own lips cover them.
Tungkol sa ulo niyaong nagsisikubkob sa aking palibot, takpan sila ng kasamaan ng kanilang sariling mga labi.
Let burning coals fall upon them: let them be cast into the fire; into deep pits, that they rise not up again.
Mahulog sa kanila ang mga bagang nagniningas: mangahagis sila sa apoy; sa mga malalim na hukay, upang huwag na silang mangakabangon uli.
Let not an evil speaker be established in the earth: evil shall hunt the violent man to overthrow him.
Ang mapagsalita ng masama ay hindi matatatag sa lupa: huhulihin ng kasamaan ang marahas na lalake upang ibuwal siya.
I know that the LORD will maintain the cause of the afflicted, and the right of the poor.
Nalalaman ko na aalalayan ng Panginoon ang usap ng nagdadalamhati, at ang matuwid ng mapagkailangan.
Surely the righteous shall give thanks unto thy name: the upright shall dwell in thy presence.
Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan: ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan.