James 4

From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members?
Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar?Rom. 7:23. 1 Petr. 2:11.
Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
I ären fulla av begärelser, men haven dock intet; I dräpen och hysen avund, men kunnen dock intet vinna; och så tvisten och striden I. I haven intet, därför att I icke bedjen.Ps. 66:18.
Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.
Dock, I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för att kunna i edra lustar förslösa vad I fån.Job 27:8 f. 35:12 f. Ords. 1:28 f. Jes. 1:15. Joh. 15:7.1 Joh. 5:14.
Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän.Matt. 6:24. Joh. 15:19. 17:14. 2 Kor. 11:2. 1 Joh. 2:15.
Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?
Eller menen I att detta är ett tomt ord i skriften: »Med svartsjuk kärlek trängtar den Ande som han har låtit taga sin boning i oss»?2 Mos. 34:14.
But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.
Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.»Job 22:29. Ords. 3:34. 29:23. Syr. 3:18. 1 Petr. 5:5 f.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.Ef. 4:27. 6:11 f. 1 Petr. 5:8 f. 1 Joh. 5:18.
Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.
Nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Renen edra händer, I syndare, och gören edra hjärtan rena, I människor med delad håg.Jes. 1:18 f. Sak. 1:3.
Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness.
Kännen edert elände och sörjen och gråten. Edert löje vände sig i sorg och eder glädje i bedrövelse.Luk. 6:25.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
Ödmjuken eder inför Herren, så skall han upphöja eder.Luk. 14:11.
Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge.
Förtalen icke varandra, mina bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder, han förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen, så är du icke en lagens görare, utan dess domare.3 Mos. 19:16. Ps. 15:3. Matt. 7:1. Rom. 2:1. 14:4. 1 Kor. 4:5. 1 Petr. 2:1.
There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?
En är lagstiftaren och domaren, han som kan frälsa och kan förgöra. Vem är då du som dömer din nästa?
Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain:
Hören nu, I som sägen: »I dag eller i morgon vilja vi begiva oss till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning» --Ords. 27:1. Luk. 12:16 f.
Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away.
I veten ju icke vad som kan ske i morgon. Ty vad är edert liv? En rök ären I, som synes en liten stund, men sedan försvinner.Ps. 39:6 f. Jes. 40:6.
For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, and do this, or that.
I borden fastmera säga: »Om Herren vill, och vi får leva, skola vi göra det, eller det.»Apg. 18:21.
But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing is evil.
Men nu talen I stora ord i eder förmätenhet. All sådan stortalighet är ond.1 Kor. 5:6.
Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin.
Alltså, den som förstår att göra vad gott är, men icke gör det, för honom bliver detta till synd.Luk. 12:47. Rom. 14:23.