Psalms 95

O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.
Veniţi să cîntăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stînca mîntuirii noastre.
Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.
Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cîntece în cinstea Lui!
For the LORD is a great God, and a great King above all gods.
Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai pesus de toţi dumnezeii.
In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.
El ţine în mînă adîncimile pămîntului, şi vîrfurile munţilor sînt ale Lui.
The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.
A Lui este marea, El a făcut -o, şi mînile Lui au întocmi uscatul:
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.
veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!
For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,
Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi sîntem poporul păşunei Lui, turma, pe care o povăţuieşte mîna Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui! -
Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:
,,Nu vă împetriţi inima, ca la Meriba, ca în ziua dela Masa, în pustie,
When your fathers tempted me, proved me, and saw my work.
unde părinţii voştri M'au ispitit, şi M'au încercat, măcarcă văzuseră lucrările Mele.
Forty years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways:
Patruzeci de ani M'am scîrbit de neamul acesta, şi am zis: ,,Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.``
Unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.
De aceea am jurat în mînia Mea: ,,Nu vom intra în odihna Mea!``