Revelation of John 22

And he shewed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb.
Og han viste mig en elv med livsens vann, som rant, klar som krystall, ut fra Guds og Lammets trone.
In the midst of the street of it, and on either side of the river, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded her fruit every month: and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
Mellem stadens gate og elven, på begge sider, stod livsens tre, som bar frukt tolv ganger og gav sin frukt hver måned; og bladene på treet var til lægedom for folkene.
And there shall be no more curse: but the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him:
Og ingen forbannelse skal være mere, og Guds og Lammets trone skal være i den, og hans tjenere skal tjene ham,
And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads.
og de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner.
And there shall be no night there; and they need no candle, neither light of the sun; for the Lord God giveth them light: and they shall reign for ever and ever.
Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet.
And he said unto me, These sayings are faithful and true: and the Lord God of the holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done.
Og han sa til mig: Disse ord er troverdige og sanne, og Herren, den Gud som utdeler sin Ånd til profetene, har sendt ut sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje.
Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book.
Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.
And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.
Og jeg, Johannes, er den som så og hørte dette; og da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbede for den engels føtter som viste mig dette.
Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.
Og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødre profetenes medtjener og deres som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbede!
And he saith unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book: for the time is at hand.
Og han sier til mig: Du skal ikke sette segl for de profetiske ord i denne bok; for tiden er nær.
He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.
La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!
And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.
Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er.
I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.
Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.
Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennem portene komme inn i staden.
For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.
Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.
I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.
Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vidne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.
And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely.
Og Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det, si: Kom! og den som tørster, han komme, og den som vil, han ta livsens vann uforskyldt!
For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book:
Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok;
And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.
og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.
He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.
Han som vidner dette, sier: Ja, jeg kommer snart. Amen, ja kom, Herre Jesus!
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle! Amen.