Psalms 143

Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, henoy ny fivavako, ary atongilano amin'ny fifonako ny sofinao; Valio aho araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao.
And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
Ary aza dia mifandahatra amin'ny mpanomponao eo am-pitsarana; Fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao.
For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
Fa nanenjika ny fanahiko ny fahavalo; Namely ny aiko ho lavo tamin'ny tany izy: Nampitoeriny tao amin'ny maizina aho, toy izay efa maty ela.
Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
Dia reraka ny fanahiko ato anatiko; Fadiranovana ny foko ato anatiko.
I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
Mahatsiaro ny andro fahiny ho Ary misaina ny asanao rehetra; Ny asan'ny tananao no eritreretiko.
I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.
Mananty tanana aminao aho; Ny fanahiko dia tahaka ny tany mangetana eo anatrehanao.
Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
Faingàna hamaly ahy, Jehovah ô, fa reraka ny fanahiko; Aza manafina ny tavanao amiko, Fandrao ho tahaka izay midina any am-pasana aho.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Ampandreneso ny famindram-ponao aho nony maraina, Fa Hianao no itokiako; Ampahalalao ahy izay lalana tokony halehako, Fa aminao no ananganako ny fanahiko.
Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.
Jehovah ô, vonjeo amin'ny fa-havaloko aho; Ao aminao no iereko.
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
Ampianaro hanao ny sitraponao aho; Fa Hianao no Andriamanitro; Aoka ny Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin'izay tany marina.
Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble.
Noho ny anaranao, Jehovah ô, velomy aho; Araka ny fahamarinanao avoahy ny fanahiko ho afaka amin'ny fahoriana.
And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
Ary araka ny famindram-ponao fongory ny fahavaloko, Ka aringano izay rehetra mampahory ny fanahiko; Fa mpanomponao aho.