Genesis 13

And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.
Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba.
And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.
Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.
And he went on his journeys from the south even to Beth–el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth–el and Hai;
És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda a hol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között.
Unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.
Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségűl hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.
And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents.
Lótnak is pedig, a ki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai.
And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.
És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.
And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land.
Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között, és a Lót barompásztorai között; és a Kananeusok és a Perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön.
And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.
Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk.
Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.
Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek.
And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.
Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld; mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Czoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Égyiptom földe.
Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.
És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé: és elválának egymástól.
Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom.
Ábrám lakozik vala a Kanaán földén, Lót pedig lakozik vala a *Jordán- *melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig.
But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.
Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök valának az Úr előtt.
And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward:
Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutánna elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugotra.
For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.
Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre.
And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.
És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz.
Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee.
Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt.
Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.
Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.