Psalms 143

Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
Een psalm van David. O HEERE! hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen; verhoor mij naar Uw waarheid, naar Uw gerechtigheid.
And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.
For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde; hij legt mij in duisternissen, als degenen, die over lang dood zijn.
Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij.
I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
Ik gedenk aan de dagen van ouds; ik overleg al Uw daden; ik spreek bij mijzelven van de werken Uwer handen.
I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.
Ik breid mijn handen uit tot U; mijn ziel is voor U als een dorstig land. Sela.
Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
Verhoor mij haastelijk, HEERE! mijn geest bezwijkt; verberg Uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden dengenen, die in den kuil dalen.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.
Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.
Red mij, HEERE! van mijn vijanden; bij U schuil ik.
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land.
Quicken me, O LORD, for thy name's sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble.
O HEERE! maak mij levend, om Uws Naams wil; voer mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid.
And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
En roei mijn vijanden uit, om Uw goedertierenheid, en breng hen om, allen, die mijn ziel beangstigen; want ik ben Uw knecht.