Amos 5

Hear ye this word which I take up against you, even a lamentation, O house of Israel.
Hør dette Ord, en klagesang, som jeg istemmer over eder, Israels Hus:
The virgin of Israel is fallen; she shall no more rise: she is forsaken upon her land; there is none to raise her up.
Hun er faldet og rejser sig ikke, Israels Jomfru, henstrakt på sin Jord, og ingen rejser hende op.
For thus saith the Lord GOD; The city that went out by a thousand shall leave an hundred, and that which went forth by an hundred shall leave ten, to the house of Israel.
Thi så siger den Herre HERREN: Den By, som går i Leding med tusind, får hundred tilbage, og den som går i Leding med hundred, får ti tilbage i Israels Hus.
For thus saith the LORD unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:
Thi så siger HERREN til Israels Hus: Søg mig, så skal I leve!
But seek not Beth–el, nor enter into Gilgal, and pass not to Beer–sheba: for Gilgal shall surely go into captivity, and Beth–el shall come to nought.
Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke til Beersjeba! Thi Gilgal skal blive landflygtig, og Betel skal blive til intet.
Seek the LORD, and ye shall live; lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, and there be none to quench it in Beth–el.
Søg HERREN, så skal I leve, at ikke en Lue slår ud, en ædende Ild mod Josefs Hus, og Betel har ingen, som slukker.
Ye who turn judgment to wormwood, and leave off righteousness in the earth,
Ve dem, som gør Ret til Malurt og kaster Retfærd i Støvet!
Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name:
Syvstjernens og Orions Skaber, han, som vender Mulm til Morgen og gør Dag til Nattemørke, som kalder ad Havets Vande og gyder dem ud over Jorden, HERREN er hans Navn!
That strengtheneth the spoiled against the strong, so that the spoiled shall come against the fortress.
Han lader Ødelæggelse bryde ind over Borge, Ødelæggelse komme over Fæstninger.
They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly.
De hader Rettens Talsmand i Porten og afskyr den, som taler sandt.
Forasmuch therefore as your treading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat: ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them; ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine of them.
Derfor, da I træder på den ringe og tager Afgift af hans Korn, skal I vel bygge Kvaderstenshuse, men ikke bo den; I skal vel plante yndige Vingårde, men Vinen skal I ikke drikke.
For I know your manifold transgressions and your mighty sins: they afflict the just, they take a bribe, and they turn aside the poor in the gate from their right.
Jeg ved, eders Overtrædelser er mange og uden Tal eders Synder, I Rettens Fjender, som tager mod Bøde og bortviser fattige i Porten.
Therefore the prudent shall keep silence in that time; for it is an evil time.
Derfor tier den kloge i denne Tid, thi det er onde Tider.
Seek good, and not evil, that ye may live: and so the LORD, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.
Søg det gode, ej det onde, for at I må leve og Hærskarers Gud, må være med eder, som I siger, han er.
Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate: it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.
Had det onde og elsk det gode, hold Retten i Hævd i Porten! Måske vil da HERREN, Hærskarers Gud, være nådig mod Josefs Rest.
Therefore the LORD, the God of hosts, the Lord, saith thus; Wailing shall be in all streets; and they shall say in all the highways, Alas! alas! and they shall call the husbandman to mourning, and such as are skilful of lamentation to wailing.
Derfor, så siger HERREN, Herren, Hærskarers Gud: På alle Torve skal klages, i alle Gader råbes: "Ve! Ve!" Bonden kalder til Sorg, til Ligklage Klagemænd;
And in all vineyards shall be wailing: for I will pass through thee, saith the LORD.
i hver en Vingård skal klages, når jeg drager igennem din Midte, siger HERREN.
Woe unto you that desire the day of the LORD! to what end is it for you? the day of the LORD is darkness, and not light.
Ve eder, som længes efter HERRENs Dag,! Hvad vil I med HERRENs Dag? Mørke er den, ej Lys.
As if a man did flee from a lion, and a bear met him; or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him.
Da går det, som når en Mand flyr for en Løve og møder en Bjørn og, når han tyr ind i Huset og støtter sin Hånd til Væggen, bides af en Slange.
Shall not the day of the LORD be darkness, and not light? even very dark, and no brightness in it?
Ja, HERRENs Dag er Mørke, ej Lys, Bælgmørke uden Solskin.
I hate, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies.
Jeg hader, forsmår eders Fester, er led ved eders festlige Samlinger,
Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them: neither will I regard the peace offerings of your fat beasts.
om også I bringer mig Brændofre. Eders Afgrødeofre behager mig ej, eders Fedekvægs-Takofre ser jeg ej til.
Take thou away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.
Spar mig dog for eders larmende Sang, eders Harpeklang hører jeg ikke.
But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream.
Nej, Ret skal vælde frem som Vand og Retfærd som svulmende Bæk.
Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness forty years, O house of Israel?
Bragte I mig Slagtoffer og Afgrødeoffer de fyrretyve Ørkenår, Israels Hus?
But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the star of your god, which ye made to yourselves.
Så skal I da bære Sakkut, eders Konge, og Kevan, eders Gudestjerne, Billeder, som I har lavet eder.
Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD, whose name is The God of hosts.
I Landflygtighed jager jeg eder hinsides Damaskus, siger HERREN; Hærskarers Gud er hans Navn.