I Thessalonians 4

Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.
Så bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, således som I jo også gøre, at I således må gøre end yderligere Fremgang.
For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus.
I vide jo, hvilke Bud vi gave eder ved den Herre Jesus.
For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication:
Thi dette er Guds Villie, eders Helliggørelse, at I afholde eder fra Utugt;
That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honour;
at hver af eder veed at vinde sig sin egen Hustru i Hellighed og Ære,
Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God:
ikke i Begærings Brynde som Hedningerne, der ikke kende Gud;
That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.
at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt dette, som vi også før have sagt og vidnet for eder.
For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness.
Thi Gud kaldte os ikke til Urenhed, men til Helliggørelse.
He therefore that despiseth, despiseth not man, but God, who hath also given unto us his holy Spirit.
Derfor altså, den, som foragter dette, han foragter ikke et Menneske, men Gud, som også giver sin Helligånd til eder.
But as touching brotherly love ye need not that I write unto you: for ye yourselves are taught of God to love one another.
Men om Broderkærligheden have I ikke nødig, at jeg skal skrive eder til; thi I ere selv oplærte af Gud til at elske hverandre;
And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia: but we beseech you, brethren, that ye increase more and more;
det gøre I jo også imod alle Brødrene i hele Makedonien; men vi formane eder, Brødre! til yderligere Fremgang
And that ye study to be quiet, and to do your own business, and to work with your own hands, as we commanded you;
og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, således som vi bød eder,
That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing.
for at I kunne vandre sømmeligt over for dem, som ere udenfor, og for ikke at trænge til nogen.
But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope.
Men vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende med Hensyn til dem, som sove hen, for at I ikke skulle sørge som de andre, der ikke have Håb.
For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.
Thi når vi tro, at Jesus er død og opstanden, da skal også Gud ligeså ved Jesus føre de hensovede frem med ham.
For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
Thi dette sige vi eder med Herrens Ord, at vi levende, som blive tilbage til Herrens Tilkommelse, vi skulle ingenlunde komme forud for de hensovede.
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:
Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilråb, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstå først;
Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.
derefter skulle vi levende, som blive tilbage, bortrykkes tillige med dem i Skyer til at møde Herren i Luften; og så skulle vi altid være sammen med Herren.
Wherefore comfort one another with these words.
Så trøster hverandre med disse Ord!