Psalms 121

I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc.
My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.
Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.
The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.
The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.
The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé.
The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.