Amos 5

Hear ye this word which I take up against you, even a lamentation, O house of Israel.
Slyšte slovo toto, kteréž já vynáším proti vám, totiž naříkání nad domem Izraelským.
The virgin of Israel is fallen; she shall no more rise: she is forsaken upon her land; there is none to raise her up.
Padneť, aniž více povstane panna Izraelská; opuštěna bude v zemi své, nebude žádného, kdo by jí pozdvihl.
For thus saith the Lord GOD; The city that went out by a thousand shall leave an hundred, and that which went forth by an hundred shall leave ten, to the house of Israel.
Nebo takto praví Panovník Hospodin: V městě, z kteréhož vycházelo tisíc, zůstane sto, v tom pak, z kteréhož vycházelo sto, zůstane deset domu Izraelskému.
For thus saith the LORD unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:
Nebo takto praví Hospodin domu Izraelskému: Hledejte mne a živi buďte.
But seek not Beth–el, nor enter into Gilgal, and pass not to Beer–sheba: for Gilgal shall surely go into captivity, and Beth–el shall come to nought.
A nehledejte Bethel, aniž choďte do Galgala, a do Bersabé se nesmýkejte; nebo Galgal jistotně se přestěhuje, a Bethel přijde na nic.
Seek the LORD, and ye shall live; lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, and there be none to quench it in Beth–el.
Hledejte Hospodina, (a živi buďte, aby nepronikl jako oheň domu Jozefova, a nesehltil, a nebylo by žádného, kdo by uhasil Bethelské,
Ye who turn judgment to wormwood, and leave off righteousness in the earth,
Kteříž proměňují v pelynek soud, a spravedlnosti na zemi zanechávají),
Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name:
Toho, kterýž učinil Kuřátka i Oriona, kterýž proměňuje stín smrti v jitro, a den v temnosti noční, kterýž přivolává vody mořské, a vylévá je na svrchek země, jehož jméno jest Hospodin,
That strengtheneth the spoiled against the strong, so that the spoiled shall come against the fortress.
Kterýž očerstvuje zemdleného proti silnému, tak že zemdlený do pevnosti vchází.
They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly.
Nenávidí trescícího v bráně, a toho, kdož mluví věci pravé, v ohavnosti mají.
Forasmuch therefore as your treading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat: ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them; ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine of them.
A protož, proto že loupíte chudého, a břímě obilé béřete od něho, domů z tesaného kamení nastavěli jste, ale nebudete bydliti v nich; vinic výborných naštěpovali jste, ale nebudete píti vína z nich.
For I know your manifold transgressions and your mighty sins: they afflict the just, they take a bribe, and they turn aside the poor in the gate from their right.
Nebo já vím o mnohých nešlechetnostech vašich a velikých hříších vašich, že trápíte spravedlivého, berouce poctu, a nuzných při v bráně převracíte.
Therefore the prudent shall keep silence in that time; for it is an evil time.
Protož rozumný v ten čas mlčeti musí, nebo čas ten zlý jest.
Seek good, and not evil, that ye may live: and so the LORD, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.
Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli, a budeť tak Hospodin Bůh zástupů s vámi, jakž pravíte.
Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate: it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.
Mějte v nenávisti zlé, a milujte dobré, a ustanovte v bráně soud; snad Hospodin Bůh zástupů milost učiní ostatkům Jozefovým.
Therefore the LORD, the God of hosts, the Lord, saith thus; Wailing shall be in all streets; and they shall say in all the highways, Alas! alas! and they shall call the husbandman to mourning, and such as are skilful of lamentation to wailing.
Protož takto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Po všech ulicích bude kvílení, a na všecky strany zkřiknou: Ouvech, ouvech, a povolají oráče k pláči a kvílení s těmi, kteříž umějí naříkati.
And in all vineyards shall be wailing: for I will pass through thee, saith the LORD.
Nýbrž i po všech vinicích bude kvílení, když projdu prostředkem tebe, dí Hospodin.
Woe unto you that desire the day of the LORD! to what end is it for you? the day of the LORD is darkness, and not light.
Běda těm, kteříž žádají dne Hospodinova. K čemuž jest vám ten den Hospodinův, poněvadž jest tmy a ne světla?
As if a man did flee from a lion, and a bear met him; or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him.
Jako když by někdo utíkal před lvem, potkal by se s ním nedvěd; aneb když by všel do domu, a zpolehna rukou svou na stěnu, ušťkl by ho had.
Shall not the day of the LORD be darkness, and not light? even very dark, and no brightness in it?
Zdali není tmy a ne světla den Hospodinův, v němž není blesku, ale mrákota?
I hate, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies.
Nenávidím, zavrhl jsem svátky vaše, aniž sobě chutnám slavností vašich.
Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them: neither will I regard the peace offerings of your fat beasts.
Nebo budete-li mi obětovati zápaly a suché oběti vaše, neoblíbím jich, a na pokojné oběti krmného dobytka vašeho nepopatřím.
Take thou away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.
Odejmi ode mne hluk písní svých, ani hudby louten vašich nechci poslouchati.
But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream.
Ale povalí se jako voda soud, a spravedlnost jako potok silný.
Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness forty years, O house of Israel?
Zdali jste mně oběti a dary obětovali na poušti za čtyřidceti let, dome Izraelský?
But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the star of your god, which ye made to yourselves.
Nýbrž nosili jste stánek Melecha vašeho a Kijuna, obrazy vaše, hvězdu boha vašeho, kteréžto věci sami jste sobě zdělali.
Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD, whose name is The God of hosts.
Protož přestěhuji vás dále než Damašské, praví Hospodin, jehož jméno jest Bůh zástupů.