Genesis 13

And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.
Iz Egipta Abram ode gore u Negeb sa svojom ženom i sa svime što je imao. I Lot bješe s njim.
And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.
Abram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.
And he went on his journeys from the south even to Beth–el, unto the place where his tent had been at the beginning, between Beth–el and Hai;
Od postaje do postaje iz Negeba išao je do Betela,
Unto the place of the altar, which he had made there at the first: and there Abram called on the name of the LORD.
do mjesta na kojem je bio postavio šator, između Betela i Aja, gdje je prije podigao žrtvenik. Tu je Abram zazivao ime Jahvino.
And Lot also, which went with Abram, had flocks, and herds, and tents.
I Lot, koji iđaše s Abramom, imaše ovaca, goveda i šatora,
And the land was not able to bear them, that they might dwell together: for their substance was great, so that they could not dwell together.
tako da ih kraj ne bi izdržavao kad bi zajedno ostali. Njihovo je blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti.
And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle: and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land.
Svađa je nastajala između pastira stoke Abramove i pastira stoke Lotove. Tada su zemlju nastavali Kanaanci i Perižani.
And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen; for we be brethren.
Zato Abram reče Lotu: "Neka ne bude svađe između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih - tÓa mi smo braća!
Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me: if thou wilt take the left hand, then I will go to the right; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.
Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo."
And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar.
Lot podiže oči i vidje kako je dobro posvuda natapana sva Jordanska dolina, kao kakav vrt Jahvin, kao zemlja egipatska prema Soaru. - Bilo je to prije nego što je Jahve uništio Sodomu i Gomoru. -
Then Lot chose him all the plain of Jordan; and Lot journeyed east: and they separated themselves the one from the other.
Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga.
Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom.
Abram ostade u kanaanskoj zemlji, dok je Lot živio po mjestima u dolini i razapeo svoje šatore do Sodome.
But the men of Sodom were wicked and sinners before the LORD exceedingly.
A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve.
And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and eastward, and westward:
Jahve reče Abramu, pošto se Lot od njega rastao: "Oči svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu;
For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed for ever.
jer svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi i tvome potomstvu zauvijek.
And I will make thy seed as the dust of the earth: so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered.
Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti.
Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it; for I will give it unto thee.
Na noge! Prođi zemljom uzduž i poprijeko jer ću je tebi predati."
Then Abram removed his tent, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the LORD.
Abram digne šatore i dođe pa se naseli kod hrasta Mamre, što je u Hebronu. Ondje podigne žrtvenik Jahvi.