Isaiah 48

Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the LORD, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness.
Чуйте това, доме яковов, които се наричате с името Израил и сте излезли от юдовия източник, които се кълнете в Името на ГОСПОДА и изповядвате Израилевия Бог, но не с истина и не с правда —
For they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel; The LORD of hosts is his name.
защото вземат името си от светия град, подпират се на Израилевия Бог, ГОСПОД на Войнствата е Името Му.
I have declared the former things from the beginning; and they went forth out of my mouth, and I shewed them; I did them suddenly, and they came to pass.
Отдавна обявих предишните неща и от устата Ми излязоха, и Аз ги известих; внезапно ги извърших и настъпиха.
Because I knew that thou art obstinate, and thy neck is an iron sinew, and thy brow brass;
Понеже знаех, че си корав и вратът ти е желязна жила, а челото ти — бронз,
I have even from the beginning declared it to thee; before it came to pass I shewed it thee: lest thou shouldest say, Mine idol hath done them, and my graven image, and my molten image, hath commanded them.
затова отдавна ти ги обявих, преди да станат, ти ги известих, за да не кажеш: Идолът ми ги извърши, изваяният и изленият ми образ ги заповяда.
Thou hast heard, see all this; and will not ye declare it? I have shewed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them.
Ти чу — виж сега всичко това! И вие, няма ли да изповядате това? Отсега ти известявам нови неща и скрити, които не си знаел.
They are created now, and not from the beginning; even before the day when thou heardest them not; lest thou shouldest say, Behold, I knew them.
Те бяха създадени сега, а не отдавна, и преди този ден не си чувал за тях, за да не кажеш: Ето, знаех ги.
Yea, thou heardest not; yea, thou knewest not; yea, from that time that thine ear was not opened: for I knew that thou wouldest deal very treacherously, and wast called a transgressor from the womb.
Нито си чул, нито си знаел, нито са били отворени отдавна ушите ти; защото знаех, че ти си много неверен и още от утробата си наречен отстъпник.
For my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off.
Заради Името Си ще задържа изливането на гнева Си и заради славата Си ще се въздържа за теб, за да не те отсека.
Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee in the furnace of affliction.
Ето, очистих те, но не като сребро, изпитах те в пещта на скръбта.
For mine own sake, even for mine own sake, will I do it: for how should my name be polluted? and I will not give my glory unto another.
Заради Себе Си, заради Себе Си ще сторя това, защото как да се оскверни Името Ми? И славата Си няма да дам на друг!
Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I am he; I am the first, I also am the last.
Чуй Ме, Якове, и Израилю, Моят призован: Аз Съм, Аз съм първият, да, Аз съм и последният.
Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens: when I call unto them, they stand up together.
Да, Моята ръка основа земята и десницата Ми разпростря небесата; извиквам ги и се представят заедно.
All ye, assemble yourselves, and hear; which among them hath declared these things? The LORD hath loved him: he will do his pleasure on Babylon, and his arm shall be on the Chaldeans.
Съберете се, всички вие, и чуйте! Кой от тях е изявил това? Онзи, когото ГОСПОД възлюби, ще извърши волята Му над Вавилон и ръката му ще бъде над халдейците.
I, even I, have spoken; yea, I have called him: I have brought him, and he shall make his way prosperous.
Аз, Аз говорих, да, призовах го, доведох го и пътят му ще бъде успешен.
Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
Приближете се до Мен, чуйте това! Още отначало не съм говорил скришно; от времето, когато стана това, Аз съм там. И сега Господ БОГ ме изпрати и Неговият Дух.
Thus saith the LORD, thy Redeemer, the Holy One of Israel; I am the LORD thy God which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go.
Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти, Светият Израилев: Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те учи за твоя полза, който те води по пътя, по който трябва да ходиш.
O that thou hadst hearkened to my commandments! then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea:
О, да беше послушал заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти — като морските вълни;
Thy seed also had been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof; his name should not have been cut off nor destroyed from before me.
потомството ти щеше да бъде като пясъка и рожбите на утробата ти — като зърната му; името му нямаше да се отсече и нямаше да се изтреби отпред Мен.
Go ye forth of Babylon, flee ye from the Chaldeans, with a voice of singing declare ye, tell this, utter it even to the end of the earth; say ye, The LORD hath redeemed his servant Jacob.
Излезте от Вавилон, бягайте от халдейците; с глас на ликуване изявете, известете това; разгласете го до края на земята, кажете: ГОСПОД изкупи слугата Си Яков.
And they thirsted not when he led them through the deserts: he caused the waters to flow out of the rock for them: he clave the rock also, and the waters gushed out.
Те не жадуваха, когато ги водеше през пустините; Той направи да им изтекат води от канарата, разцепи канарата и водите потекоха.
There is no peace, saith the LORD, unto the wicked.
Мир няма за безбожните, казва ГОСПОД.