Isaiah 22

The burden of the valley of vision. What aileth thee now, that thou art wholly gone up to the housetops?
Пророчество, наложено за долината на видението: Какво ти е сега, че си се качил целият на покривите,
Thou that art full of stirs, a tumultuous city, a joyous city: thy slain men are not slain with the sword, nor dead in battle.
ти, пълен с викове, шумен граде, ликуващ граде? Твоите убити не са убити с меч, нито са умрели в бой.
All thy rulers are fled together, they are bound by the archers: all that are found in thee are bound together, which have fled from far.
Всичките ти първенци побягнаха заедно, без лък бяха вързани. Всички намерени в теб бяха вързани заедно, надалеч бяха побягнали.
Therefore said I, Look away from me; I will weep bitterly, labour not to comfort me, because of the spoiling of the daughter of my people.
Затова казах: Отвърнете се от мен, ще плача горчиво! Не се трудете да ме утешавате за опустошението на дъщерята на народа ми.
For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity by the Lord GOD of hosts in the valley of vision, breaking down the walls, and of crying to the mountains.
Защото в долината на видението е ден на смут и потъпкване и объркване от Господа, БОГА на Войнствата; събарят се стените и викът отеква към планините.
And Elam bare the quiver with chariots of men and horsemen, and Kir uncovered the shield.
И Елам взе колчан с колесници, с мъже и конници, и Кир оголи щит.
And it shall come to pass, that thy choicest valleys shall be full of chariots, and the horsemen shall set themselves in array at the gate.
И избраните ти долини се напълниха с колесници и конниците се строиха срещу портата.
And he discovered the covering of Judah, and thou didst look in that day to the armour of the house of the forest.
И той вдигна покривалото на Юда; и в онзи ден ти погледна към оръжията в къщата "Ливанска гора".
Ye have seen also the breaches of the city of David, that they are many: and ye gathered together the waters of the lower pool.
И видяхте проломите на Давидовия град, че са много, и събрахте водите на долния водоем,
And ye have numbered the houses of Jerusalem, and the houses have ye broken down to fortify the wall.
преброихте и къщите на Ерусалим и развалихте къщите, за да укрепите стената,
Ye made also a ditch between the two walls for the water of the old pool: but ye have not looked unto the maker thereof, neither had respect unto him that fashioned it long ago.
направихте и хранилище между двете стени за водата на стария водоем — но не обърнахте внимание на Онзи, който направи това, и не погледнахте към Онзи, който го е приготвил отдавна.
And in that day did the Lord GOD of hosts call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth:
В онзи ден Господ, БОГ на Войнствата ви призова на плач и на жалеене, на обръсване на главата и на опасване с вретище.
And behold joy and gladness, slaying oxen, and killing sheep, eating flesh, and drinking wine: let us eat and drink; for to morrow we shall die.
Но, ето, радост и веселие, клане на говеда и клане на овце, ядене на месо и пиене на вино! Да ядем и да пием, защото утре ще умрем!
And it was revealed in mine ears by the LORD of hosts, Surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord GOD of hosts.
И се откри в ушите ми от ГОСПОДА на Войнствата: Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас, докато умрете, казва Господ, БОГ на Войнствата.
Thus saith the Lord GOD of hosts, Go, get thee unto this treasurer, even unto Shebna, which is over the house, and say,
Така казва Господ, БОГ на Войнствата: Иди, влез при този управител, при Шевна, който е над дома и кажи:
What hast thou here? and whom hast thou here, that thou hast hewed thee out a sepulchre here, as he that heweth him out a sepulchre on high, and that graveth an habitation for himself in a rock?
Какво имаш тук и кого имаш тук, че си изсичаш тук гроб? ПрЁви си гроб на високо, изсича си в камъка жилище!
Behold, the LORD will carry thee away with a mighty captivity, and will surely cover thee.
Ето, ГОСПОД ще те захвърли с мъжко захвърляне и като те обвие здраво,
He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country: there shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of thy lord's house.
силно ще те свие на кълбо и ще те метне като топка в широка земя. Там ще умреш и там ще бъдат славните ти колесници, ти, срам за дома на господаря си!
And I will drive thee from thy station, and from thy state shall he pull thee down.
Ще те отхвърля от чина ти и той ще те свали от положението ти.
And it shall come to pass in that day, that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah:
В онзи ден ще извикам слугата си Елиаким, сина на Хелкия,
And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah.
и ще го облека в твоето облекло и ще го стегна с твоя пояс и ще предам твоята власт в ръката му, и той ще бъде баща на ерусалимските жители и на юдовия дом.
And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.
И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; той ще отваря, и никой няма да затваря; и ще затваря, и никой няма да отваря.
And I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a glorious throne to his father's house.
И ще го забия като колче на твърдо място и той ще бъде славен престол на бащиния си дом.
And they shall hang upon him all the glory of his father's house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups, even to all the vessels of flagons.
И на него ще окачат цялата слава на бащиния му дом, синове и внуци, всички малки съдове, от съдове като чаши до всички съдове като мехове.
In that day, saith the LORD of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place be removed, and be cut down, and fall; and the burden that was upon it shall be cut off: for the LORD hath spoken it.
В онзи ден, заявява ГОСПОД на Войнствата, забитото на твърдо място колче ще се махне и ще се отреже, и ще падне, и товарът, който беше на него, ще се срине; защото ГОСПОД изговори това.