Colossians 2

For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;
Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ме виждали лично,
That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;
за да се утешат сърцата им, като се свържат заедно в любов, за всички богатства на пълното проумяване, за познаването на тайната на Бога – Христос,
In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.
в когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и на познанието.
And this I say, lest any man should beguile you with enticing words.
И това казвам, за да не би да ви измами някой с убедителни думи.
For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.
Защото, макар и да не съм с вас тялом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашия ред и твърдостта на вашата вяра в Христос.
As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:
И така, както сте приели Христос Иисус, Господа, така и ходете в Него,
Rooted and built up in him, and stablished in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving.
вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата така, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.
Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ.
Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според човешки предания и първоначалните неща на света, а не според Христос.
For in him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily.
Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството
And ye are complete in him, which is the head of all principality and power:
и вие също имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ:
В Него бяхте също и обрязани с обрязване, не извършено от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло.
Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead.
Погребани бяхте с Него в кръщението, в Него бяхте и съвъзкресени чрез вяра в действието на Бога, който Го възкреси от мъртвите.
And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses;
И вас, които бяхте мъртви в прегрешенията си и необрязването на плътта си, Той съживи с Него, като прости всичките ви престъпления.
Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;
Той изличи написаното в постановленията на закона, което беше против нас, и го отстрани отсред нас, като го прикова на кръста;
And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.
и като разоръжи началствата и властите, Той ги изложи открито на показ, тържествувайки над тях чрез него.
Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:
И така, никой да не ви осъжда за ястие или питие, или във връзка с някой празник или новолуние, или събота,
Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.
които са сянка на бъдещето, но тялото е Христово.
Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,
Никой да не ви отнема наградата, вършейки собствената си воля в смирение и поклонение на ангели, като се вглъбява в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум,
And not holding the Head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministered, and knit together, increaseth with the increase of God.
а не държи Главата, Христос, от която цялото тяло, подкрепяно и сглобявано чрез своите стави и връзки, расте с растежа на Бога.
Wherefore if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,
И така, ако сте умрели с Христос за първоначалните неща на света, тогава защо, като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления като:
(Touch not; taste not; handle not;
Не докосвай; не хващай; не вкусвай,
Which all are to perish with the using;) after the commandments and doctrines of men?
които всички се развалят от употреба, според човешки заповеди и учения?
Which things have indeed a shew of wisdom in will worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honour to the satisfying of the flesh.
Тези неща наистина имат вид на мъдрост в своеволно богослужение и смирение, и в нещадене на тялото, но нямат никаква стойност, а са за угаждането на плътта.