I Corinthians 6

你们中间有彼此相争的事,怎敢在不义的人面前求审,不在圣徒面前求审呢?
Smí někdo z vás, maje při s druhým, souditi se před nepravými, a ne raději před svatými?
岂不知圣徒要审判世界吗?若世界为你们所审,难道你们不配审判这最小的事吗?
Nevíte-liž, že svatí svět souditi budou? I poněvadž od vás souzen býti má svět, kterakž tedy nehodni jste těch nejmenších věcí rozsuzovati?
岂不知我们要审判天使吗?何况今生的事呢?
Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci?
既是这样,你们若有今生的事当审判,是派教会所轻看的人审判吗?
Protož když byste měli míti soud o tyto časné věci, těmi, kteříž nejzadnější jsou v církvi, soud osaďte.
我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗?
K zahanbeníť vašemu to pravím. Tak-liž není mezi vámi moudrého ani jednoho, kterýž by mohl rozsouditi mezi bratrem a bratrem svým?
你们竟是弟兄与弟兄告状,而且告在不信主的人面前。
Ale bratr s bratrem soudí se, a to před nevěřícími?
你们彼此告状,这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢?为什么不情愿吃亏呢?
Již tedy konečně nedostatek mezi vámi jest, že soudy máte mezi sebou. Proč raději křivdy netrpíte? Proč raději škody nebéřete?
你们倒是欺压人、亏负人,况且所欺压所亏负的就是弟兄。
Nýbrž vy křivdu činíte, a k škodě přivodíte, a to bratří své.
你们岂不知不义的人不能承受 神的国吗?不要自欺!无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、
Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci,
偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的,都不能承受 神的国。
Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.
你们中间也有人从前是这样;但如今你们奉主耶稣基督的名,并借著我们 神的灵,已经洗净,成圣,称义了。
A takoví jste někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.
凡事我都可行,但不都有益处。凡事我都可行,但无论那一件,我总不受它的辖制。
Všecko mi sluší, ale ne všecko prospívá; všecko mi sluší, ale jáť pod žádné té věci moc poddán nebudu.
食物是为肚腹,肚腹是为食物;但 神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱,乃是为主;主也是为身子。
Pokrmové břichu náležejí, a břicho pokrmům; Bůh pak i pokrmy i břicho zkazí. Ale tělo ne smilstvu oddáno býti má, ale Pánu, a Pán tělu.
并且 神已经叫主复活,也要用自己的能力叫我们复活。
Bůh pak i Pána Ježíše vzkřísil, i nás také vzkřísí mocí svou.
岂不知你们的身子是基督的肢体吗?我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗?断乎不可!
Nevíte-liž, že těla vaše jsou údové Kristovi? Což tedy vezma údy Kristovy, učiním je údy nevěstky? Odstup to.
岂不知与娼妓联合的,便是与她成为一体吗?因为主说﹕二人要成为一体。
Zdaliž nevíte, že kdož se připojuje k nevěstce, jedno tělo jest s ní? Nebo dí Písmo: Budou dva jedno tělo.
但与主联合的,便是与主成为一灵。
Ten pak, jenž se připojuje Pánu, jeden duch jest s ním.
你们要逃避淫行。人所犯的,无论什么罪,都在身子以外,惟有行淫的,是得罪自己的身子。
Utíkejte smilstva. Všeliký hřích, kterýžkoli učinil by člověk, kromě těla jest, ale kdož smilní, ten proti svému vlastnímu tělu hřeší.
岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗?这圣灵是从 神而来,住在你们里头的;并且你们不是自己的人;
Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
因为你们是重价买来的。所以,要在你们的身子上荣耀 神。
Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.