Psalms 124

Fihirana fiakarana. Nataon'i Davida. Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Eny, aoka hataon'ny Isiraely hoe:
canticum graduum David nisi Dominus fuisset in nobis dicat nunc Israhel
Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Raha nitsangana hamely antsika ny olona.
nisi Dominus fuisset in nobis cum exsurgerent super nos homines
Dia nitelina antsika velona izy, Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany;
forsitan vivos absorbuissent nos cum irasceretur furor eorum super nos
Dia nandifotra antsika ny rano, Ary nanafotra ny fanahintsika ny riaka;
forsitan aquae circumdedissent nos
Eny, nanafotra ny fanahintsika Ny rano misafoaka.
torrens transisset super animam nostram forsitan transissent super animam nostram aquae superbae
Isaorana anie Jehovah, Izay tsy nanolotra antsika ho rembin'ny nifiny.
benedictus Dominus qui non dedit nos in praedam dentibus eorum
Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza: Tapaka ny fandrika, ka afaka isika.
anima nostra quasi avis erepta est de laqueo venantium laqueus contritus est et nos liberati sumus
Ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.
auxilium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram