Jeremiah 6

O ye children of Benjamin, gather yourselves to flee out of the midst of Jerusalem, and blow the trumpet in Tekoa, and set up a sign of fire in Beth–haccerem: for evil appeareth out of the north, and great destruction.
 Bärgen edert gods ut ur Jerusalem,      I Benjamins barn,  stöten i basun i Tekoa,      och resen upp ett högt baner      ovanför Bet-Hackerem;  ty en olycka hotar från norr,      med stor förstöring.Jer. 1,14. 4,6.
I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman.
 Hon som är så fager och förklemad, dottern Sion,      henne skall jag förgöra.
The shepherds with their flocks shall come unto her; they shall pitch their tents against her round about; they shall feed every one in his place.
 Herdar skola komma över henne      med sina hjordar;  de skola slå upp sina tält runt omkring henne,      avbeta var och en sitt stycke.Jer. 4,17.
Prepare ye war against her; arise, and let us go up at noon. Woe unto us! for the day goeth away, for the shadows of the evening are stretched out.
 Ja, invigen eder till strid mot henne.      »Upp, låt oss draga åstad, medan middagsljuset varar!      Ack att dagen redan lider till ända!      Ack att aftonens skuggor förlängas!
Arise, and let us go by night, and let us destroy her palaces.
     Välan, så låt oss draga ditupp om natten      och förstöra hennes palatser.»
For thus hath the LORD of hosts said, Hew ye down trees, and cast a mount against Jerusalem: this is the city to be visited; she is wholly oppression in the midst of her.
 Ty så säger HERREN Sebaot:  Fällen träd och kasten upp vallar      emot Jerusalem.  Hon är staden som skall hemsökas,      hon som i sig har idel förtryck
As a fountain casteth out her waters, so she casteth out her wickedness: violence and spoil is heard in her; before me continually is grief and wounds.
 Likasom en brunn låter vatten välla fram,      så låter hon ondska framvälla.  Våld och förödelse hör man där,      sår och slag      äro beständigt inför min åsyn.
Be thou instructed, O Jerusalem, lest my soul depart from thee; lest I make thee desolate, a land not inhabited.
 Låt varna dig, Jerusalem, så att min själ      ej vänder sig ifrån dig,  så att jag icke gör dig till en ödemark,      till ett obebott land.
Thus saith the LORD of hosts, They shall throughly glean the remnant of Israel as a vine: turn back thine hand as a grapegatherer into the baskets.
 Så säger HERREN Sebaot:  En efterskörd, likasom på ett vinträd,      skall man hålla på kvarlevan av Israel.  Räck ut din hand åter och åter,      såsom när man plockar av druvor från rankorna.
To whom shall I speak, and give warning, that they may hear? behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken: behold, the word of the LORD is unto them a reproach; they have no delight in it.
 Men inför vem skall jag tala      och betyga för att bliva hörd?  Se, deras öron äro oomskurna,      så att de icke kunna höra.  Ja, HERRENS ord har blivit till smälek bland dem;      de hava intet behag därtill.Apg. 7,61.
Therefore I am full of the fury of the LORD; I am weary with holding in: I will pour it out upon the children abroad, and upon the assembly of young men together: for even the husband with the wife shall be taken, the aged with him that is full of days.
 Därför är jag uppfylld av HERRENS vrede,      jag förmår icke hålla den inne.  Utgjut den över barnen på gatan  och över alla de unga männens samkväm;  ja, både man och kvinna skola drabbas därav,  jämväl den gamle och den som har fyllt sina dagars mått.Jer. 15,17.
And their houses shall be turned unto others, with their fields and wives together: for I will stretch out my hand upon the inhabitants of the land, saith the LORD.
 Och deras hus skola gå över i främmandes ägo  så ock deras åkrar och deras hustrur,  ty jag vill uträcka min hand  mot landets inbyggare, säger HERREN.5 Mos. 28,30. Jer. 8,10 f. Klag. 5,2.
For from the least of them even unto the greatest of them every one is given to covetousness; and from the prophet even unto the priest every one dealeth falsely.
 Ty alla, både små och stora,      söka där orätt vinning,  och både profeter och präster      fara allasammans med lögn,Jes. 56,11.
They have healed also the hurt of the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when there is no peace.
 de taga det lätt med helandet      av mitt folks skada;  de säga: »Allt står väl till, allt står väl till»,   och dock står icke allt väl till.Hes. 13,10. Am. 6,6. Mik. 3,6. 1 Tess. 5,3.
Were they ashamed when they had committed abomination? nay, they were not at all ashamed, neither could they blush: therefore they shall fall among them that fall: at the time that I visit them they shall be cast down, saith the LORD.
 De skola komma på skam, ty de övade styggelse.  Likväl känna de alls icke någon skam  och veta icke av någon blygsel.  Därför skola de falla bland de andra;  när min hemsökelse träffar dem,  skola de komma på fall, säger HERREN,
Thus saith the LORD, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.
Så sade HERREN: »Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.» Men de svarade: »Vi vilja icke vandra på den.»Jes. 28,12. Matt. 11,29. 23,37.
Also I set watchmen over you, saying, Hearken to the sound of the trumpet. But they said, We will not hearken.
Och när jag då satte väktare över eder och sade: »Akten på basunens ljud», svarade de: »Vi vilja icke akta därpå.»Jes. 21,6, 11. Hes. 3,17. 33,7.
Therefore hear, ye nations, and know, O congregation, what is among them.
Hören därför, I hednafolk, och märk, du menighet, vad som sker bland dem.
Hear, O earth: behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it.
Ja hör, du jord: Se, jag skall låta olycka komma över detta folk, såsom en frukt av deras anslag, eftersom de icke akta på mina ord, utan förkasta min lag.
To what purpose cometh there to me incense from Sheba, and the sweet cane from a far country? your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me.
Vad frågar jag efter rökelse, komme den ock från Saba, eller efter bästa kalmus ifrån fjärran land? Edra brännoffer täckas mig icke, och edra slaktoffer behaga mig icke.Jes. 1,11. Jer. 7,22. 14,12. Am. 5,21 f. Mik. 6,6.
Therefore thus saith the LORD, Behold, I will lay stumblingblocks before this people, and the fathers and the sons together shall fall upon them; the neighbour and his friend shall perish.
Därför säger HERREN så: Se, jag skall lägga stötestenar för detta folk; och genom dem skola både fader och söner komma på fall, den ene borgaren skall förgås med den andre.
Thus saith the LORD, Behold, a people cometh from the north country, and a great nation shall be raised from the sides of the earth.
Så säger HERREN:  Se, ett folk kommer      från nordlandet,  ett stort folk reser sig      vid jordens yttersta ända.5 Mos. 28,49 f. Jes. 5,26. Jer. 5,15. 10,22. 50,41 f.
They shall lay hold on bow and spear; they are cruel, and have no mercy; their voice roareth like the sea; and they ride upon horses, set in array as men for war against thee, O daughter of Zion.
 De föra båge och lans,  de äro grymma och utan förbarmande.  Dånet av dem är såsom havets brus,      och på sina hästar rida de fram,  rustade såsom kämpar till strid,      mot dig, du dotter Sion.
We have heard the fame thereof: our hands wax feeble: anguish hath taken hold of us, and pain, as of a woman in travail.
 När vi höra ryktet om dem,      sjunka våra händer ned,  ängslan griper oss,      ångest lik en barnaföderskas.Jer. 4,31. 49,24.
Go not forth into the field, nor walk by the way; for the sword of the enemy and fear is on every side.
 Gå icke ut på marken,      och vandra ej på vägen,  ty fienden bär svärd;      skräck från alla sidor!
O daughter of my people, gird thee with sackcloth, and wallow thyself in ashes: make thee mourning, as for an only son, most bitter lamentation: for the spoiler shall suddenly come upon us.
 Du dotter mitt folk, höll dig i sorgdräkt,      vältra dig i aska,  höj sorgelåt likasom efter ende sonen,      och håll bitter dödsklagan;  ty plötsligt kommer förhärjaren över oss.Jer. 4,8.
I have set thee for a tower and a fortress among my people, that thou mayest know and try their way.
Jag har satt dig till en proberare i mitt folk -- såväl som till ett fäste -- på det att du må lära känna och pröva deras väg.Jer. 1,18. 15,20.
They are all grievous revolters, walking with slanders: they are brass and iron; they are all corrupters.
De äro allasammans avfälliga och gensträviga, de gå med förtal, de äro koppar och järn, allasammans äro de fördärvliga människor.Hes. 22,18.
The bellows are burned, the lead is consumed of the fire; the founder melteth in vain: for the wicked are not plucked away.
Blåsbälgen pustar, men ur elden kommer allenast bly fram; allt luttrande är förgäves, slagget bliver ändå icke frånskilt.
Reprobate silver shall men call them, because the LORD hath rejected them.
»Ett silver som må kastas bort», så kan man kalla dem, ty HERREN har förkastat dem.