Jeremiah 46

The word of the LORD which came to Jeremiah the prophet against the Gentiles;
Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HERRENS ord om hednafolken.
Against Egypt, against the army of Pharaoh–necho king of Egypt, which was by the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadrezzar king of Babylon smote in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah.
Om Egypten, angående den egyptiske konungen Farao Nekos här, som stod invid floden Frat, vid Karkemis, och som blev slagen av Nebukadressar, konungen i Babel, i Jojakims, Josias sons, Juda konungs, fjärde regeringsår.2 Kon. 24,7. Jes. 19,1 f. Hes. 29,2 f. 30,4 f.
Order ye the buckler and shield, and draw near to battle.
 Reden till sköld och skärm,      och rycken fram till strid.
Harness the horses; and get up, ye horsemen, and stand forth with your helmets; furbish the spears, and put on the brigandines.
 Spännen för hästarna och bestigen springarna,      och ställen upp eder,      med hjälmarna på.  Gören spjuten blanka,      ikläden eder pansaren.
Wherefore have I seen them dismayed and turned away back? and their mighty ones are beaten down, and are fled apace, and look not back: for fear was round about, saith the LORD.
 Men varav kommer detta som jag nu ser?      De äro förfärade.  De vika tillbaka;      deras hjältar bliva slagna.  De taga till flykten      utan att vända sig om.  Skräck från alla sidor!      säger HERREN.
Let not the swift flee away, nor the mighty man escape; they shall stumble, and fall toward the north by the river Euphrates.
 Ej ens den snabbaste kan fly undan,      ej ens hjälten kan rädda sig.  Norrut, invid floden Frat,      där stappla de och falla.Am. 2,14.
Who is this that cometh up as a flood, whose waters are moved as the rivers?
 Vem är denne som stiger upp såsom Nilfloden,  denne vilkens vatten svalla såsom strömmar?
Egypt riseth up like a flood, and his waters are moved like the rivers; and he saith, I will go up, and will cover the earth; I will destroy the city and the inhabitants thereof.
 Det är Egypten som stiger upp såsom Nilfloden,  och såsom strömmar svalla hans vatten.  Han säger: »Jag vill stiga upp och övertäcka landet;  jag vill fördärva städerna och dem som bo därinne.»Jes. 8,7 f. Jer. 47,2.
Come up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men come forth; the Ethiopians and the Libyans, that handle the shield; and the Lydians, that handle and bend the bow.
 Ja, dragen ditupp, I hästar;      stormen fram, I vagnar.  Må hjältarna tåga fram,      etiopier och putéer,      rustade med sköldar,  och ludéer, rustade med bågar,  bågar som de spänna.
For this is the day of the Lord GOD of hosts, a day of vengeance, that he may avenge him of his adversaries: and the sword shall devour, and it shall be satiate and made drunk with their blood: for the Lord GOD of hosts hath a sacrifice in the north country by the river Euphrates.
 Ty detta är Herrens; HERREN Sebaots, dag,  en hämndedag, då han skall hämnas på sina motståndare;  nu skall svärdet frossa sig mätt  och dricka sig rusigt av deras blod.  Ty ett slaktoffer vill Herren, HERREN Sebaot, anställa  i nordlandet vid floden Frat.Jes. 34,5 f.
Go up into Gilead, and take balm, O virgin, the daughter of Egypt: in vain shalt thou use many medicines; for thou shalt not be cured.
 Drag upp till Gilead och hämta balsam,  du jungfru dotter Egypten.  Men förgäves skaffar du dig läkemedel i mängd;  du kan icke bliva helad.Jer. 30,12 f.
The nations have heard of thy shame, and thy cry hath filled the land: for the mighty man hath stumbled against the mighty, and they are fallen both together.
 Folken få höra om din skam,  och av dina klagorop bliver jorden full;  ty den ene hjälten stapplar på den andre,  och de falla båda tillsammans.
The word that the LORD spake to Jeremiah the prophet, how Nebuchadrezzar king of Babylon should come and smite the land of Egypt.
Detta är det ord som HERREN talade till profeten Jeremia om att Nebukadressar, konungen i Babel, skulle komma och slå Egyptens land:
Declare ye in Egypt, and publish in Migdol, and publish in Noph and in Tahpanhes: say ye, Stand fast, and prepare thee; for the sword shall devour round about thee.
 Förkunnen i Egypten      och kungören i Migdol,  ja, kungören i Nof,      så ock i Tapanhes,  och sägen: »Träd fram och gör dig redo,  ty svärdet frossar runt omkring dig.»
Why are thy valiant men swept away? they stood not, because the LORD did drive them.
 Varför äro dina väldige slagna till marken?  De kunde ej hålla stånd, ty HERREN stötte dem bort.
He made many to fall, yea, one fell upon another: and they said, Arise, and let us go again to our own people, and to the land of our nativity, from the oppressing sword.
 Han kom många att stappla,  och så föllo de, den ene över den andre;  de ropade: »Upp, låt oss vända tillbaka till vårt folk  och till vårt fädernesland,  undan det härjande svärdet.»Jer. 50,16.
They did cry there, Pharaoh king of Egypt is but a noise; he hath passed the time appointed.
 Ja, man ropar där:  »Farao är förlorad, Egyptens konung!  Han har förfelat sin tid.»
As I live, saith the King, whose name is the LORD of hosts, Surely as Tabor is among the mountains, and as Carmel by the sea, so shall he come.
 Så sant jag lever, säger konungen,  han vilkens namn är HERREN Sebaot,  en skall komma, väldig såsom Tabor ibland bergen,  såsom Karmel vid havet.Ps. 24,10. Jer. 48,15.
O thou daughter dwelling in Egypt, furnish thyself to go into captivity: for Noph shall be waste and desolate without an inhabitant.
 Så reden nu till åt eder, I dottern Egyptens inbyggare,  vad man behöver, när man skall gå i landsflykt.  Ty Nof skall bliva en ödemark  och varda uppbränt, så att ingen kan bo där.Hes. 12,3 f.
Egypt is like a very fair heifer, but destruction cometh; it cometh out of the north.
 En skön kviga är Egypten;  men en broms kommer farande norrifrån.Jes. 7,18.
Also her hired men are in the midst of her like fatted bullocks; for they also are turned back, and are fled away together: they did not stand, because the day of their calamity was come upon them, and the time of their visitation.
 Också de legoknektar hon har i sitt land,      lika gödda kalvar,  ja, också de vända då om och fly allasammans,      de kunna icke hålla stånd.  Ty deras ofärds dag har kommit över dem,      deras hemsökelses tid.
The voice thereof shall go like a serpent; for they shall march with an army, and come against her with axes, as hewers of wood.
 Tyst smyger hon undan såsom en krälande orm,      ty med härsmakt draga de fram,  och med yxor komma de över henne,      såsom gällde det att hugga ved.
They shall cut down her forest, saith the LORD, though it cannot be searched; because they are more than the grasshoppers, and are innumerable.
 De fälla hennes skog, säger HERREN,      ty ogenomtränglig är den;  talrikare äro de än gräshoppor,      ja, de kunna ej räknas.
The daughter of Egypt shall be confounded; she shall be delivered into the hand of the people of the north.
 På skam kommer dottern Egypten;      hon bliver given i nordlandsfolkets hand.Jer. 44,30.
The LORD of hosts, the God of Israel, saith; Behold, I will punish the multitude of No, and Pharaoh, and Egypt, with their gods, and their kings; even Pharaoh, and all them that trust in him:
Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Se, jag skall hemsöka Amon från No, så ock Farao och Egypten med dess gudar och dess konungar, ja, både Farao och dem som förlita sig på honom.2 Mos. 12,12. Jer. 43,12. Nah. 3,8.
And I will deliver them into the hand of those that seek their lives, and into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of his servants: and afterward it shall be inhabited, as in the days of old, saith the LORD.
Och jag skall giva dem i de mans hand, som stå efter deras liv, i Nebukadressars, den babyloniske konungens, och i hans tjänares hand. Men därefter skall landet bliva bebott såsom i forna dagar, säger HERREN.Jer. 48,47. 49,6, 39. Hes. 29,13 f.
But fear not thou, O my servant Jacob, and be not dismayed, O Israel: for, behold, I will save thee from afar off, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall return, and be in rest and at ease, and none shall make him afraid.
 Så frukta då icke, du min tjänare Jakob,      och var ej förfärad, du Israel;  ty se, jag skall frälsa dig ur det avlägsna landet,      och dina barn ur deras fångenskaps land.  Och Jakob skall få komma tillbaka      och leva i ro och säkerhet,      och ingen skall förskräcka honom.Jes. 41,13 f. 43,5. 44,2. Jer. 30,10 f.
Fear thou not, O Jacob my servant, saith the LORD: for I am with thee; for I will make a full end of all the nations whither I have driven thee: but I will not make a full end of thee, but correct thee in measure; yet will I not leave thee wholly unpunished.
 Ja, frukta icke, du min tjänare Jakob, säger HERREN,      ty jag är med dig.  Och jag skall göra ände på alla de folk  till vilka jag har drivit dig bort;  men på dig vill jag ej alldeles göra ände,  jag vill blott tukta dig med måtta;  ty alldeles ostraffad kan jag ju ej låta dig bliva.Jer. 10,24.