Jeremiah 47

The word of the LORD that came to Jeremiah the prophet against the Philistines, before that Pharaoh smote Gaza.
Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HERRENS ord om filistéerna, förrän Farao hade intagit Gasa.Jes. 14,29 f. Hes. 25,15 f. Am. 1,6 f. Sef: 2,5 f. Sak. 9,5 f.
Thus saith the LORD; Behold, waters rise up out of the north, and shall be an overflowing flood, and shall overflow the land, and all that is therein; the city, and them that dwell therein: then the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall howl.
 Så säger HERREN:  Se, vatten stiga upp norrifrån      och växa till en översvämmande ström;  de översvämma landet och allt vad däri är,      städerna med dem som bo därinne.  Och människorna ropa,      alla landets inbyggare jämra sigJes. 8,7. 28,2. Jer. 46,8.
At the noise of the stamping of the hoofs of his strong horses, at the rushing of his chariots, and at the rumbling of his wheels, the fathers shall not look back to their children for feebleness of hands;
 När bullret höres av hans hingstars hovslag,      när hans vagnar dåna,      när hans hjuldon rassla,  då se ej fäderna sig om efter barnen,      så maktlösa stå de
Because of the day that cometh to spoil all the Philistines, and to cut off from Tyrus and Zidon every helper that remaineth: for the LORD will spoil the Philistines, the remnant of the country of Caphtor.
 inför den dag som kommer      med fördärv över alla filistéer,  med undergång för alla dem som äro kvar      till att försvara Tyrus och Sidon.  Ty HERREN skall fördärva filistéerna,      kvarlevan från Kaftors ö.5 Mos. 2,23. Am. 9,7.
Baldness is come upon Gaza; Ashkelon is cut off with the remnant of their valley: how long wilt thou cut thyself?
 Skallighet stundar för Gasa,      det är förbi med Askelon,  med kvarlevan i deras dalbygd.      Huru länge skall du rista märken på dig?Jer. 16,6.
O thou sword of the LORD, how long will it be ere thou be quiet? put up thyself into thy scabbard, rest, and be still.
 Ack ve!  Du HERRENS svärd,      när skall du äntligen få ro,  Drag dig tillbaka i din skida,      vila dig och var stilla.
How can it be quiet, seeing the LORD hath given it a charge against Ashkelon, and against the sea shore? there hath he appointed it.
 Dock, huru skulle det kunna få ro,      då det är HERRENS bud det utför?  Mot Askelon, mot Kustlandet vid havet,      mot dem har han bestämt det.