Isaiah 21

The burden of the desert of the sea. As whirlwinds in the south pass through; so it cometh from the desert, from a terrible land.
Utsaga om Öknen vid havet.  Likasom en storm      som far fram i Sydlandet  kommer det från öknen,      från det fruktansvärda landet.
A grievous vision is declared unto me; the treacherous dealer dealeth treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam: besiege, O Media; all the sighing thereof have I made to cease.
 En gruvlig syn      har blivit mig kungjord:  »Härjare härja,      rövare röva.  Drag upp, du Elam!      Träng på, du Mediens folk!  På all suckan      vill jag göra slut.»
Therefore are my loins filled with pain: pangs have taken hold upon me, as the pangs of a woman that travaileth: I was bowed down at the hearing of it; I was dismayed at the seeing of it.
 Fördenskull darra      nu mina länder,  ångest griper mig,      lik en barnaföderskas ångest;  förvirring kommer över mig,      så att jag icke kan höra,  förskräckelse fattar mig,      så att jag icke kan se.
My heart panted, fearfulness affrighted me: the night of my pleasure hath he turned into fear unto me.
 Mitt hjärta är utom sig,      jag kväljes av förfäran;  skymningen, som jag längtade efter,      vållar mig nu skräck.
Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink: arise, ye princes, and anoint the shield.
 Man dukar bord,      man breder ut täcken,      man äter och dricker.  Nej, stån upp, I furstar;      smörjen edra sköldar!
For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.
 Ty så har Herren      sagt till mig:  »Gå och ställ ut en väktare;  vad han får se, det må han förkunna.
And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed:
 Och om han ser ett tåg,      ryttare par efter par,  ett tåg av åsnor,      ett tåg av kameler,  då må han giva akt,      noga giva akt.»
And he cried, A lion: My lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights:
 Och denne ropade,      såsom ett lejon ryter:  »Herre, här står jag      på vakt beständigt,      dagen igenom,  och jag förbliver      här på min post      natt efter natt.
And, behold, here cometh a chariot of men, with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground.
 Och se, nu kommer här      ett tåg av män,      ryttare par efter par!»  Och åter talade han och sade:      »Fallet, fallet är Babel!  Alla dess gudabeläten      äro nedbrutna till jorden.»
O my threshing, and the corn of my floor: that which I have heard of the LORD of hosts, the God of Israel, have I declared unto you.
 O du mitt krossade,      mitt söndertröskade folk,  vad jag har hört      av HERREN Sebaot,  Israels Gud,      det har jag förkunnat för eder.
The burden of Dumah. He calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?
Utsaga om Duma.  Man ropar till mig från Seir:  »Väktare, vad lider natten?  Väktare, vad lider natten?»
The watchman said, The morning cometh, and also the night: if ye will enquire, enquire ye: return, come.
 Väktaren svarar:      »Morgon har kommit,      och likväl är det natt.  Viljen I fråga mer, så frågen;      kommen tillbaka igen.»
The burden upon Arabia. In the forest in Arabia shall ye lodge, O ye travelling companies of Dedanim.
Utsaga över Arabien.  Tagen natthärbärge i Arabiens vildmark,  I karavaner från Dedan.
The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty, they prevented with their bread him that fled.
 Må man komma emot de törstande  och giva dem vatten.  Ja, inbyggarna i Temas land  gå de flyktande till mötes med bröd.
For they fled from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war.
 Ty de fly undan svärd,  undan draget svärd,  och undan spänd båge  och undan krigets tunga.
For thus hath the Lord said unto me, Within a year, according to the years of an hireling, and all the glory of Kedar shall fail:
Ty så har Herren sagt till mig: Om ett år, såsom dagakarlen räknar året, skall all Kedars härlighet vara förgången,
And the residue of the number of archers, the mighty men of the children of Kedar, shall be diminished: for the LORD God of Israel hath spoken it.
och föga skall då vara kvar av Kedars hjältars bågar, så många de äro. Ty så har HERREN, Israels Gud, talat.