Hebrews 3

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
care a fost credincios Celuice L -a rînduit, cum şi Moise a fost ,,credincios în toată casa lui Dumnezeu.``
For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atît mai mare decît a lui Moise, cu cît celce a zidit o casă are mai multă cinste decît casa însăş. -
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
Orice casă este zidită de cineva, dar Celce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. -
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
Cît despre Moise, el a fost ,,credincios în toată casa lui Dumnezeu``, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile, cari aveau să fie vestite mai tîrziu.
But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui sîntem noi, dacă păstrăm pînă la sfîrşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.
Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
Deaceea, cum zice Duhul Sfînt: ,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,
Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie,
When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
unde părinţii voştri M'au ispitit, şi M'au pus la încercare, şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani!
Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
De aceea M'am desgustat de neamul acesta, şi am zis: ,,Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N'au cunoscut căile Mele!
So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
Am jurat dar în mînia Mea că nu vor intra în odihna Mea!``
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n'aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.
But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cîtă vreme se zice: ,,Astăzi,`` pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.
For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm pînă la sfîrşit încrederea nezguduită dela început,
While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
cîtă vreme se zice: ,,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.``
For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
Cine au fost, în adevăr, ceice s'au răzvrătit dupăce auziseră? N'au fost oare toţi aceia, cari ieşiseră din Egipt prin Moise?
But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
Şi cine au fost aceia de cari S'a desgustat El patruzeci de ani? N'au fost oare ceice păcătuiseră, şi ale căror trupuri moarte au căzut în pustie?
And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
Şi cui S'a jurat El că n'au să intre în odihna Lui? Nu S'a jurat oare celorce nu ascultaseră?
So we see that they could not enter in because of unbelief.
Vedem dar că n'au putut să intre din pricina necredinţei lor.