Psalms 16

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Złota pieśń Dawidowa.
O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;
Strzeż mię, o Boże! bo w tobie ufam. Rzecz, duszo moja! Panu: Tyś Pan mój, a dobroć moja nic ci nie pomoże,
But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.
Ale świętym, którzy są na ziemi, i zacnym, w których wszystko kochanie moje.
Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.
Rozmnożą się boleści tych, którzy się za cudzym bogiem kwapią; nie ukuszę ze krwi mokrych ofiar ich, ani wezmę imion ich w usta moje.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
Pan jest cząstką dziedzictwa mego, i kielicha mego, ty zatrzymujesz los mój.
The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
Sznury mi przypadły na miejscach wesołych, a dziedzictwo wdzięczne przyszło na mię.
I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.
Będę błogosławił Pana, który mi dał radę, gdyż i w nocy ćwiczą mię nerki moje.
I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Stawiałem Pana zawsze przed oczyma swemi; a iż on jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony.
Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
Przetoż uweseliło się serce moje, a rozradowała się chwała moja; dotego ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie.
For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu twemu oglądać skażenia.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
Oznajmisz mi drogę żywota; obfitość wesela jest przed obliczem twojem, rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki.