John 14

Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie.
In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
W domu Ojca mego wiele jest mieszkania; a jeźli nie, wżdybymci wam powiedział.
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
Idę, abym wam zgotował miejsce; a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę zasię i wezmę was do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli.
And whither I go ye know, and the way ye know.
A dokąd ja idę, wiecie, i drogę wiecie.
Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
Rzekł mu Tomasz: Panie! nie wiemy, dokąd idziesz, a jakoż możemy drogę wiedzieć?
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię.
If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; i już go teraz znacie i widzieliście go.
Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem.
Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca?
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy.
Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
Wierzcie mi, żem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie; wżdy przynajmniej dla samych spraw wierzcie mi.
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy w mię, sprawy które Ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad te czynić będzie; bo ja odchodzę do Ojca mego.
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu mojem, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec w Synu.
If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
Jeźli o co będziecie prosić w imieniu mojem, ja uczynię.
If ye love me, keep my commandments.
Jeźli mię miłujecie, przykazania moje zachowajcie.
And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki,
Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
Onego Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może; bo go nie widzi, ani go zna; lecz wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie.
I will not leave you comfortless: I will come to you.
Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
Jeszcze maluczko, a świat mię już więcej nie ogląda; lecz wy mię oglądacie; bo ja żyję, i wy żyć będziecie.
At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was.
He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mię miłuje; a kto mię miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój; i ja go miłować będę, i objawię mu siebie samego.
Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
Powiedział mu Judasz, nie on Iszkaryjot: Panie! cóż jest, że się nam objawić masz, a nie światu?
Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy.
He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
Kto mię nie miłuje, słów moich nie zachowywuje; a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale onego, który mię posłał, Ojca.
These things have I spoken unto you, being yet present with you.
Tomci wam powiedział, u was mieszkając.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
Lecz pocieszyciel on, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mojem, onci was nauczy wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka.
Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was. Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się radowali, żem rzekł: Idę do Ojca; bo Ojciec mój większy jest niż ja.
And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
I terazem wam powiedział, przedtem niż się to stanie, żebyście gdy się to stanie, uwierzyli.
Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
Już dalej z wami wiele mówić nie będę; albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma;
But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.
Ale iżby poznał świat, że miłuję Ojca, a jako mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcież, pójdźmy stąd.