Hebrews 3

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy! obaczcie Apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Chrystusa Jezusa,
Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
Wiernego temu, który go postanowił, jako i Mojżesz był we wszystkim domu jego.
For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
Albowiem tem większej chwały ten nad Mojżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu, niżeli sam dom.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
Bo każdy dom bywa budowany od kogo; ale który wszystkie rzeczy zbudował, Bóg jest.
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
A byłci Mojżesz wiernym we wszystkim domu jego, jako sługa, na świadectwo tego, co potem miało być mówione.
But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
Ale Chrystus jako syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeźli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy.
Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
Przetoż jako mówi Duch Święty: Dziś, jeźlibyście głos jego usłyszeli,
Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
Nie zatwardzajcież serc waszych, jako w rozdrażnieniu, w dzień onego pokuszenia na puszczy.
When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
Gdzie mię kusili ojcowie wasi i doświadczali mię, i widzieli sprawy moje przez czterdzieści lat.
Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
Dlategom się rozgniewał na ten naród i rzekłem: Ci zawsze błądzą sercem, a oni nie poznawają dróg moich.
So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
Jakom przysiągł w gniewie moim, że nie wnijdą do odpocznienia mojego.
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
Patrzcież, bracia! by snać nie było w którym z was serce złe i niewierne, które by odstępowało od Boga żywego;
But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
Ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się Dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu.
For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeźliże tylko początek tego gruntu aż do końca stateczny zachowamy.
While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
Przetoż póki bywa rzeczone: Dziś, jeźlibyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcież serc waszych, jako w onem rozdrażnieniu.
For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
Albowiem niektórzy usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy byli wyszli z Egiptu przez Mojżesza.
But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
A na którychże się gniewał przez czterdzieści lat? Izali nie na tych, którzy grzeszyli, których ciała poległy na puszczy?
And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
A którymże przysiągł, że nie mieli wnijść do odpocznienia jego? Azaż nie tym, którzy byli nieposłusznymi?
So we see that they could not enter in because of unbelief.
I widzimy, iż tam nie mogli wnijść dla niedowiarstwa.