I John 3

Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.
Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziatkami Bożemi nazwani byli. Dlategoć świat nie zna nas, iż onego nie zna.
Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.
Najmilsi! teraz dziatkami Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czem będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on objawi, podobni mu będziemy; albowiem ujrzymy go tak, jako jest.
And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.
A ktokolwiek ma tę nadzieję w nim, oczyszcza się, jako i on czysty jest.
Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.
Każdy, co czyni grzech, ten i zakon przestępuje; albowiem grzech jest przestępstwo zakonu.
And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.
A wiecie, iż się on objawił, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w nim nie masz.
Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.
Wszelki tedy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; ale ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go poznał.
Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.
Dziateczki! niechaj was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i on sprawiedliwy jest;
He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.
Kto czyni grzech, z dyjabła jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki dyjabelskie.
Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.
Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego w nim zostaje, i nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest.
In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.
Po tem poznać dziatki Boże i dzieci dyjabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie miłuje brata swego.
For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
Albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.
Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.
Nie jako Kain, który był z tego złośnika i zabił brata swego. A dlaczegoż go zabił? Iż uczynki jego złe były, a brata jego sprawiedliwe.
Marvel not, my brethren, if the world hate you.
Nie dziwujcie się, bracia moi! jeźli was świat nienawidzi.
We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
My wiemy, żeśmy przeniesieni z śmierci do żywota, iż miłujemy braci; kto nie miłuje brata, zostaje w śmierci.
Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.
Każdy, co nienawidzi brata swego, mężobójcą jest; a wiecie, iż żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie zostawającego.
Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.
Przez tośmy poznali miłość Bożą, iż on duszę swoję za nas położył; i myśmy powinni kłaść duszę za braci.
But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?
A kto by miał majętność świata tego i widziałby brata swego potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż w nim zostaje miłość Boża?
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
Dziateczki moje! nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.
And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him.
A przez to poznajemy, iż z prawdy jesteśmy i przed nim uspokojemy serca nasze.
For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things.
Bo jeźliby nas potępiało serce nasze, daleko większy jest Bóg niż serce nasze i wie wszystko.
Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.
Najmilsi! jeźliby serce nasze nas nie potępiało, ufanie mamy ku Bogu;
And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.
I o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od niego; bo przykazania jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem jego, czynimy.
And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.
A toć jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni drugich, jako nam przykazał.
And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.
Bo kto chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on też w nim; a przez to znamy, iż mieszka w nas, to jest z Ducha, którego nam dał.