Psalms 16

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Miktama nataon'i Davida. Arovy aho, Andriamanitra ô, fa mialoka aminao aho.
O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;
Hoy izaho ny amin'i Jehovah: Tompoko Hianao; tsy misy soa ananako azo oharina aminao;
But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.
Ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo no olona tsara laza izay sitrako indrindra.
Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.
Ho be ny fahorian'izay manova an'Andriamanitra hatakalony ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanati-drà aidiny aho, ary tsy mba hotononin'ny molotro ny anarany.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
Jehovah no anjara lovako sy kapoakako; Hianao no mampaharitra ny anjarako.
The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra; eny, manan-dova tsara aho.
I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.
Hisaotra an'i Jehovah Izay manome saina ahy aho; ary na amin'ny alina aza dia mananatra ahy ny foko.
I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo an-kavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho.
Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
Izany no ifalian'ny foko sy iravoravoan'ny fanahiko; eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahiahy.
For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiainan-tsi-hita ny aiko; tsy hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka Hianao.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
Hampahafantatra ahy ny lalan'aina Hianao; fa havokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao an-kavanana mandrakizay.