Hebrews 3

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
Koa amin'izany, ry rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny Apostoly sy Mpisoronabe Izay ekentsika, dia Jesosy,
Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
Izay mahatoky ny nanendry Ary, tahaka an'i Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra.
For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
Fa Izy dia natao miendrika hanam-boninahitra noho Mosesy, araka ny ananan'ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy; fa Izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra.
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra, ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina;
But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
fa Kristy kosa dia Zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra; ary isika no tranony, raha hazonintsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana.
Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
Koa araka izay lazain'ny Fanahy Masina hoe: "Anio, raha hihaino ny feony ianareo,
Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana, tamin'ny andro fakam-panahy tany an-efitra,
When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
Izay nakan'ny razanareo fanahy Ahy tamin'ny nizahany toetra Ahy, Ary nahita ny asako efa-polo taona izy.
Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
Koa tezitra tamin'izany taranaka izany Aho Ka nanao hoe: Ireo dia maniasia amin'ny fony mandrakariva Ka tsy nahalala ny lalako;
So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
Ary araka izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe: Tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy" (Sal. 95.7-11).
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
Tandremo, ry rahalahy, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona;
But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
fa mifananara isan'andro, raha mbola atao hoe "Anio"; fandrao hisy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahan'ny ota.
For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
Fa efa tonga mpiombona amin'i Kristy isika, raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatokiantsika hatramin'ny farany;
While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
raha atao hoe: "Anio, raha hihaino ny feony ianareo, Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana." (Sal. 95 7, 8).
For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
Fa iza moa no nahatezitra Azy, rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'i Mosesy niala tany Egypta va?
But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
Ary iza no nahatezitra Azy efa-polo taona? Tsy izay nanota va, ka dia niampatrampatra tany an-efitra ny fatiny?
And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy nanaiky?
So we see that they could not enter in because of unbelief.
Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsi-finoany.