Hebrews 3

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,
Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
A ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában.
For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az.
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára,
But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.
Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
Annakokáéért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,
Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,
When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.
Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.
So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;
But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:
For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, a kik kijövének Égyiptomból Mózes által?
But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában?
And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?
So we see that they could not enter in because of unbelief.
Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.