Romans 10

Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is, that they might be saved.
Bratří, příchylnost zajisté s zvláštní libostí srdce mého jestiť k Izraelovi, i modlitba za něj k Bohu, aby spasen byl.
For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge.
Neboť jim svědectví vydávám, žeť horlivost Boží mají, ale ne podle umění.
For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God.
Nebo neznajíce Boží spravedlnosti, a svou vlastní spravedlnost hledajíce vystaviti, spravedlnosti Boží nebyli poddáni.
For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.
Nebo konec Zákona jest Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu.
For Moses describeth the righteousness which is of the law, That the man which doeth those things shall live by them.
Nebo Mojžíš píše o spravedlnosti, kteráž jest z Zákona, pravě: Který by koli člověk činil ty věci, živ bude v nich.
But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, Say not in thine heart, Who shall ascend into heaven? (that is, to bring Christ down from above:)
Ta pak spravedlnost, kteráž jest z víry, takto praví: Neříkej v srdci svém: Kdo vstoupí na nebe? To jest Krista s výsosti svésti.
Or, Who shall descend into the deep? (that is, to bring up Christ again from the dead.)
Aneb kdo sstoupí do propasti? To jest Krista z mrtvých vzbuditi.
But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word of faith, which we preach;
Ale co dí spravedlnost z víry? Blízko tebe jestiť slovo, v ústech tvých a v srdci tvém. A toť jest slovo to víry, kteréž kážeme,
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.
Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení.
For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
Nebo dí Písmo: Všeliký, kdož věří v něj, nebude zahanben.
For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
Neníť zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem; nebo tentýž Pán všech, bohatý jest ke všem vzývajícím jej.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.
How then shall they call on him in whom they have not believed? and how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?
Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvěřili? A kterak uvěří tomu, o němž neslyšeli? A kterak uslyší bez kazatele?
And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!
A kterak kázati budou, jestliže nebudou posláni? Jakož psáno jest: Aj, jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré věci.
But they have not all obeyed the gospel. For Esaias saith, Lord, who hath believed our report?
Ale ne všickni uposlechli evangelium. Nebo Izaiáš praví: Pane, kdo uvěřil kázání našemu?
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.
But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world.
Ale pravímť: Zdaliž jsou neslyšeli? Anobrž po vší zemi rozšel se zvuk jejich a až do končin okršlku země slova jejich.
But I say, Did not Israel know? First Moses saith, I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you.
Ale pravím: Zdaliž nepoznal Izrael toho? Ano první z nich Mojžíš řekl: Já k závisti vás přivedu skrze národ ten, kteréhož nemáte za lid můj; skrze lid nemoudrý k hněvu popudím vás.
But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me.
A Izaiáš směle dí: Nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali; zjeven jsem těm, kteříž se na mne neptali.
But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people.
Ale proti lidu Izraelskému dí: Přes celý den roztahoval jsem ruce své k lidu nepovolnému a protivnému.