Hebrews 3

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
A protož, bratří svatí, povolání nebeského účastníci, spatřujte apoštola a nejvyššího kněze vyznání našeho, Krista Ježíše,
Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
Věrného tomu, kdož jej ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný ve všem domě jeho.
For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
Tím větší zajisté slávy tento nad Mojžíše jest hoden, čím větší má čest stavitel nežli sám dům.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
Nebo všeliký dům ustaven bývá od někoho, ten pak, kdož všecky tyto věci ustavěl, Bůh jest.
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
A Mojžíš zajisté věrný byl v celém domě jeho, jako služebník, na osvědčení toho, což potom mělo mluveno býti.
But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
Ale Kristus, jakožto Syn, vládne nad domem svým. Kterýžto dům my jsme, jestliže tu svobodnou doufanlivost, a tu chloubu naděje až do konce pevnou zachováme.
Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
Protož jakž praví Duch svatý: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho,
Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
Nezatvrzujtež srdcí svých, jako při onom popouzení Boha v den pokušení toho na poušti;
When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé po čtyřidceti let.
Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
Protož hněviv jsem byl na pokolení to, a řekl jsem: Tito vždycky bloudí srdcem, a nepoznávají cest mých.
So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
Takže jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
Viztež, bratří, aby snad v někom z vás nebylo srdce zlé, a nevěrné, kteréž by odstupovalo od Boha živého.
But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
Ale napomínejte se vespolek po všecky dny, dokavadž se dnes jmenuje, aby někdo nebyl zatvrzen oklamáním hřícha.
For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
Účastníci zajisté Krista učiněni jsme, jestliže však ten počátek podstaty až do konce pevný zachováme.
While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
Protož dokudž se říká: Dnes, uslyšeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdcí svých, jako při onom popouzení Boha.
For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
Nebo někteří slyševše, popouzeli ho, ale ne všickni, jenž vyšli z Egypta skrze Mojžíše.
But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
Na které se pak hněval čtyřidceti let? Zdali ne na ty, kteříž hřešili, jejichžto těla padla na poušti?
And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
A kterým zapřisáhl, že nevejdou do odpočinutí jeho? Však těm, kteříž byli neposlušní.
So we see that they could not enter in because of unbelief.
A vidíme, že jsou nemohli vjíti pro nevěru.