I Timothy 3

This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.
Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství žeť výborné práce žádá.
A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;
Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení.
Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous;
Ne pijan vína, ne bitec, ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec,
One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;
Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností.
(For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?)
(Nebo jestliže kdo domu svého spraviti neumí, kterak o církev Páně pečovati bude?)
Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.
Ne novák, aby snad nadut jsa, neupadl v potupení ďáblovo.
Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.
A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.
Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre;
Takž podobně jáhnové musejí býti poctiví, ne dvojího jazyku, ne mnoho vína pijící, ne žádostiví mrzkého zisku,
Holding the mystery of the faith in a pure conscience.
Mající tajemství víry v svědomí čistém.
And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless.
A ti také ať jsou nejprv zkušeni, a tak ať přisluhují, jsouce bez úhony.
Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things.
Též i manželky jejich musejí býti šlechetné, neutrhavé, středmé, ve všem věrné.
Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.
Jáhnové buďtež jedné manželky muži, kteříž by své dítky dobře spravovali i své domy.
For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
Nebo kteříž by dobře přisluhovali, dobrého stupně sobě dobudou, a mnohé doufanlivosti u víře, kteráž jest v Kristu Ježíši.
These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly:
Totoť píši tobě, maje naději, že brzo přijdu k tobě.
But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.
Pakliť prodlím, abys věděl, kterak máš v domu Božím chovati se, jenž jest církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.
And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.