Leviticus 9

And it came to pass on the eighth day, that Moses called Aaron and his sons, and the elders of Israel;
На осмия ден Мойсей повика Аарон и синовете му, и израилевите старейшини.
And he said unto Aaron, Take thee a young calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering, without blemish, and offer them before the LORD.
И каза на Аарон: Вземи си мъжко теле за жертва за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, и ги принеси пред ГОСПОДА.
And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, Take ye a kid of the goats for a sin offering; and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, for a burnt offering;
И говори на израилевите синове и кажи: Вземете козел за жертва за грях и теле и агне за всеизгаряне, едногодишни, без недостатък,
Also a bullock and a ram for peace offerings, to sacrifice before the LORD; and a meat offering mingled with oil: for to day the LORD will appear unto you.
и юнец и овен за примирителна жертва, за да ги пожертвате пред ГОСПОДА, и хлебен принос, омесен с маслинено масло; защото днес ще ви се яви ГОСПОД.
And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of the congregation: and all the congregation drew near and stood before the LORD.
И те донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Мойсей, и цялото общество се приближи и застана пред ГОСПОДА.
And Moses said, This is the thing which the LORD commanded that ye should do: and the glory of the LORD shall appear unto you.
И Мойсей каза: Това е, което ГОСПОД заповяда да направите и ГОСПОДНАТА слава ще ви се яви.
And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering, and thy burnt offering, and make an atonement for thyself, and for the people: and offer the offering of the people, and make an atonement for them; as the LORD commanded.
Тогава Мойсей каза на Аарон: Пристъпи при олтара и принеси жертвата си за грях и всеизгарянето си и направи умилостивение за себе си и за народа; принеси и приноса за народа и направи умилостивение за тях, както заповяда ГОСПОД.
Aaron therefore went unto the altar, and slew the calf of the sin offering, which was for himself.
И Аарон пристъпи при олтара и закла телето на жертвата за грях, която беше за него.
And the sons of Aaron brought the blood unto him: and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar:
А синовете на Аарон му донесоха кръвта и той натопи пръста си в кръвта, и я сложи върху роговете на олтара, и изля кръвта в подножието на олтара.
But the fat, and the kidneys, and the caul above the liver of the sin offering, he burnt upon the altar; as the LORD commanded Moses.
А тлъстината, бъбреците и булото на дроба от жертвата за грях изгори на олтара, както ГОСПОД беше заповядал на Мойсей.
And the flesh and the hide he burnt with fire without the camp.
А месото и кожата изгори с огън вън от стана.
And he slew the burnt offering; and Aaron's sons presented unto him the blood, which he sprinkled round about upon the altar.
Закла и всеизгарянето и синовете на Аарон му представиха кръвта, и той поръси с нея олтара от всички страни.
And they presented the burnt offering unto him, with the pieces thereof, and the head: and he burnt them upon the altar.
После му донесоха всеизгарянето на късовете му и главата и той ги изгори на олтара.
And he did wash the inwards and the legs, and burnt them upon the burnt offering on the altar.
И изми вътрешностите и краката и ги изгори върху всеизгарянето на олтара.
And he brought the people's offering, and took the goat, which was the sin offering for the people, and slew it, and offered it for sin, as the first.
После принесе приноса на народа, като взе козела на жертвата за грях, която беше за народа, закла го и го принесе за грях, както и първия път.
And he brought the burnt offering, and offered it according to the manner.
И принесе всеизгарянето и го направи според наредбата.
And he brought the meat offering, and took an handful thereof, and burnt it upon the altar, beside the burnt sacrifice of the morning.
Принесе и хлебния принос, напълни ръката си от него и го изгори на олтара, освен сутрешното всеизгаряне.
He slew also the bullock and the ram for a sacrifice of peace offerings, which was for the people: and Aaron's sons presented unto him the blood, which he sprinkled upon the altar round about,
Закла и юнеца и овена, примирителната жертва, която беше за народа, и синовете на Аарон му представиха кръвта и той поръси с нея олтара от всички страни,
And the fat of the bullock and of the ram, the rump, and that which covereth the inwards, and the kidneys, and the caul above the liver:
и тлъстините от юнеца, а от овена — опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на дроба.
And they put the fat upon the breasts, and he burnt the fat upon the altar:
И сложиха тлъстините върху гърдите и той изгори тлъстините върху олтара.
And the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering before the LORD; as Moses commanded.
А гърдите и дясното бедро Аарон подвижи за движим принос пред ГОСПОДА, както беше заповядал Мойсей.
And Aaron lifted up his hand toward the people, and blessed them, and came down from offering of the sin offering, and the burnt offering, and peace offerings.
Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; и след като беше принесъл жертвата за грях, всеизгарянето и примирителните жертви, слезе.
And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and came out, and blessed the people: and the glory of the LORD appeared unto all the people.
И Мойсей и Аарон влязоха в шатъра за срещане. И като излязоха, благословиха народа и ГОСПОДНАТА слава се яви на целия народ.
And there came a fire out from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat: which when all the people saw, they shouted, and fell on their faces.
И огън излезе отпред ГОСПОДА и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и целият народ видя това и възкликна и падна по лице.