Isaiah 34

Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people: let the earth hear, and all that is therein; the world, and all things that come forth of it.
Приближете се народи, за да чуете, и вие племена, внимавайте! Нека чуе земята и това, което я изпълва, светът и всичко, което произлиза от него.
For the indignation of the LORD is upon all nations, and his fury upon all their armies: he hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the slaughter.
Защото гневът на ГОСПОДА е против всичките народи и яростта му — против цялото им войнство. Изпълнил е над тях проклятието, предал ги е на клане.
Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcases, and the mountains shall be melted with their blood.
И убитите им ще бъдат захвърлени и смрадта от труповете им ще се издига, и планините ще се разтопят от кръвта им.
And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree.
И цялото небесно войнство ще се разложи и небесата ще се свият като свитък, и цялото им войнство ще падне, както пада лист от лоза и като увехнал лист от смокиня.
For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon the people of my curse, to judgment.
Понеже мечът Ми се опи в небесата, ето, слиза за съд върху Едом и върху народа, над който изпълних проклятието.
The sword of the LORD is filled with blood, it is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams: for the LORD hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Idumea.
Мечът на ГОСПОДА е пълен с кръв, затлъстя от тлъстина, от кръвта на овце и козли, от тлъстините на овнешките бъбреци; защото ГОСПОД има жертва във Восора и голямо клане в земята Едом.
And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls; and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness.
Дивите говеда ще слязат с тях, и телците с биковете, и земята им ще се напои с кръв и пръстта им ще затлъстее от тлъстина.
For it is the day of the LORD'S vengeance, and the year of recompences for the controversy of Zion.
Защото е ден на отмъщение от ГОСПОДА, година на възмездия за делото на Сион.
And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.
Потоците на Едом ще се превърнат в катран и пръстта му — в сяра, и земята му ще стане пламтящ катран.
It shall not be quenched night nor day; the smoke thereof shall go up for ever: from generation to generation it shall lie waste; none shall pass through it for ever and ever.
Ден и нощ няма да угасне, димът й ще се издига до века, от поколение в поколение ще остане пуста, никой няма да премине през нея за вечни времена.
But the cormorant and the bittern shall possess it; the owl also and the raven shall dwell in it: and he shall stretch out upon it the line of confusion, and the stones of emptiness.
А пеликан и таралеж ще я наследят, кукумявка и гарван ще живеят в нея. И Господ ще опъне над нея мерителна връв на пустота и отвес на празнота.
They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there, and all her princes shall be nothing.
Ще повикат благородните му в царството, но няма да има никой; и всичките му първенци ще бъдат нищо.
And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof: and it shall be an habitation of dragons, and a court for owls.
И в дворците му ще поникнат тръни, коприва и бодили — в крепостите му; и ще бъде жилище на чакали, свърталище на камилоптици.
The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow; the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest.
Пустинни зверове ще се срещат там с хиени и космати демони ще си викат един на друг. И самодивата ще се настани там и ще си намери място за почивка.
There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her mate.
Там ще се загнезди гърмящата змия, ще снася и ще мъти, ще събира малките си под сянката си. Да, там ще се събират и лешоядите, всяка с другарката си.
Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.
Потърсете в книгата на ГОСПОДА и прочетете! Никое от тези няма да липсва, нито ще бъде без другарката си, защото Моята уста заповяда това, и Духът Му, Той ги събра.
And he hath cast the lot for them, and his hand hath divided it unto them by line: they shall possess it for ever, from generation to generation shall they dwell therein.
Той хвърли жребие за тях и Неговата ръка им раздели с мерителна връв онази земя. Те ще я владеят до века, от поколение в поколение ще обитават в нея.