Isaiah 35

The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose.
Пустинята и сухата земя ще се развеселят и степта ще се зарадва и ще разцъфти като крем.
It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.
Ще цъфти изобилно и ще се радва, дори с ликуване и песни. Славата на Ливан й е дадена, великолепието на Кармил и Сарон. Те ще видят славата на ГОСПОДА, великолепието на нашия Бог.
Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.
Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена.
Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, even God with a recompence; he will come and save you.
Кажете на онези, които са с уплашено сърце: Укрепете се! Не бойте се! Ето, вашият Бог идва с отмъщение, с Божия отплата; Той ще дойде и ще ви спаси!
Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.
Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат,
Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.
тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее радостно, защото в пустинята ще избликнат води и в степта — потоци.
And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water: in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes.
И миражът ще стане на езеро и жадната земя — на водни извори. В жилището на чакалите, където лежаха, ще има зеленина с тръстика и рогоз.
And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.
И там ще има улица и път и той ще се нарече път на светостта. Нечистият няма да мине по него, а ще бъде само за тях. Който върви по пътя, дори и глупавите, няма да се заблуждават.
No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon, it shall not be found there; but the redeemed shall walk there:
Лъв няма да има там и хищен звяр няма да се изкачи по него, няма да се намери там, а изкупените ще ходят по него.
And the ransomed of the LORD shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.
Откупените на ГОСПОДА ще се върнат и ще дойдат в Сион с ликуване; вечна радост ще бъде на главата им, ще придобият веселие и радост, а скръб и въздишане ще побягнат.