Hebrews 3

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
Затова, свети братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника, когото ние изповядваме – Христос Иисус,
Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
който е верен на Този, който Го постави, както беше и Мойсей в целия Негов дом.
For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
Понеже Той се удостои със слава, толкова по-голяма от тази на Мойсей, колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е построил къщата, от почитта, която има къщата.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
Защото всяка къща се строи от някого, а Този, който е построил всичко, е Бог.
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
И Мойсей беше верен в целия Негов дом като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше да се оповести по-късно;
But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
а Христос – като Син над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако държим здраво дръзновението и похвалата на надеждата докрай.
Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
Затова, както казва Светият Дух: ?Днес, ако чуете гласа Му,
Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
не закоравявайте сърцата си както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята,
When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
където бащите ви Ме изкушиха, изпитаха Ме и видяха делата Ми четиридесет години.
Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
Затова се разгневих на това поколение и казах: Всякога се заблуждават в сърцата си и не са познали Моите пътища.
So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
Така се заклех в гнева Си: Те няма да влязат в Моята почивка!“
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас зло сърце на неверие, което да отстъпи от живия Бог.
But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
Но се увещавайте един друг всеки ден, докато е още ?днес“, за да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.
For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
Защото ние сме станали участници в Христос, ако удържим твърдо първоначалната си увереност докрай;
While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
докато се казва: ?Днес, ако чуете гласа Му, не закоравявайте сърцата си както в преогорчението.“
For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
Защото кои бяха тези, които, като чуха, Го преогорчиха? Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет с Мойсей?
But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
А против кои се гневи четиридесет години? Не против онези ли, които съгрешиха и чиито трупове паднаха в пустинята?
And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни?
So we see that they could not enter in because of unbelief.
И така, виждаме, че те не можаха да влязат поради неверието си.