Deuteronomy 25

If there be a controversy between men, and they come unto judgment, that the judges may judge them; then they shall justify the righteous, and condemn the wicked.
Ако има спор между мъже и дойдат на съд, и ги съдят, и оправдаят правия, и осъдят виновния;
And it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge shall cause him to lie down, and to be beaten before his face, according to his fault, by a certain number.
тогава, ако виновният заслужава бой, съдията да го накара да легне долу и да бъде бит в негово присъствие с определен брой удари според вината му.
Forty stripes he may give him, and not exceed: lest, if he should exceed, and beat him above these with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee.
Може да му ударят четиридесет удара, не повече, да не би, ако продължат и му ударят много повече удари от тези, брат ти да стане презрян в очите ти.
Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn.
Да не връзваш устата на вола, когато вършее.
If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger: her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of an husband's brother unto her.
Ако братя живеят заедно и един от тях умре и няма син, жената на умрелия да не се омъжи навън за чужд мъж; братът на мъжа й да влезе при нея и да си я вземе за жена, и да изпълни към нея дълга на девер.
And it shall be, that the firstborn which she beareth shall succeed in the name of his brother which is dead, that his name be not put out of Israel.
И първородният, когото тя роди, да наследи името на умрелия му брат, за да не се изличи името му от Израил.
And if the man like not to take his brother's wife, then let his brother's wife go up to the gate unto the elders, and say, My husband's brother refuseth to raise up unto his brother a name in Israel, he will not perform the duty of my husband's brother.
Но ако човекът не желае да вземе жената на брат си, тогава жената на брат му да отиде до градските порти при старейшините и да каже: Девер ми отказва да издигне име на брат си в Израил; не желае да изпълни към мен дълга си на девер.
Then the elders of his city shall call him, and speak unto him: and if he stand to it, and say, I like not to take her;
Тогава старейшините на града му да го повикат и да му говорят. И ако той упорства и казва: Не желая да я взема! —
Then shall his brother's wife come unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face, and shall answer and say, So shall it be done unto that man that will not build up his brother's house.
тогава жената на брат му да дойде при него в присъствието на старейшините и да събуе обувката от крака му, и да плюе в лицето му, и да отговори, и да каже: Така ще се направи на човек, който не възстановява дома на брат си.
And his name shall be called in Israel, The house of him that hath his shoe loosed.
И името му ще се нарича в Израил: Домът на босия.
When men strive together one with another, and the wife of the one draweth near for to deliver her husband out of the hand of him that smiteth him, and putteth forth her hand, and taketh him by the secrets:
Ако двама мъже се сбият помежду си, човек и брат му, и жената на единия се приближи, за да спаси мъжа си от ръката на този, който го бие, и протегне ръката си, и го хване за срамните му части,
Then thou shalt cut off her hand, thine eye shall not pity her.
тогава да отрежеш ръката й; окото ти да не я пожали.
Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small.
Да нямаш в торбата си различни теглилки — голяма и малка.
Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small.
Да нямаш в къщата си различни мерки — голяма и малка.
But thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure shalt thou have: that thy days may be lengthened in the land which the LORD thy God giveth thee.
Да имаш точна и вярна теглилка; да имаш точна и вярна мярка, за да се продължат дните ти в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.
For all that do such things, and all that do unrighteously, are an abomination unto the LORD thy God.
Защото всеки, който прави това, всеки, който върши неправда, е омразен на ГОСПОДА, твоя Бог.
Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt;
Помни какво ти направи Амалик по пътя, когато излязохте от Египет,
How he met thee by the way, and smote the hindmost of thee, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint and weary; and he feared not God.
как излезе срещу теб на пътя и нападна народа ти отзад, всичките ти изоставащи назад, когато ти беше слаб и уморен; и нямаше страх от Бога.
Therefore it shall be, when the LORD thy God hath given thee rest from all thine enemies round about, in the land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven; thou shalt not forget it.
Затова, когато ГОСПОД, твоят Бог, ти даде почивка от всичките ти врагове около теб в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава за наследство, за да я притежаваш, да изличиш спомена на Амалик под небето. Да не забравиш!