II Corinthians 4

Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;
Затова, като имаме това служение, както придобихме милост, не се обезсърчаваме;
But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
но се отрекохме от тайните дела на срама, като не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, а като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.
But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:
Но ако нашето благовестие е покрито, то е покрито за тези, които погиват,
In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
за невярващите, чиито умове е заслепил богът на този свят, за да не би да ги озари светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога.
For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus' sake.
Защото ние не проповядваме себе си — а Христос Иисус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Иисус.
For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, е Този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Иисус Христос.
But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.
Но ние имаме това съкровище в съдове от пръст, за да бъде превъзходството на силата от Бога, а не от нас.
We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;
Угнетявани сме отвсякъде, но не сме съкрушени; в недоумение сме, но не до отчаяние;
Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;
гонени сме, но не сме изоставени; поваляни сме, но не сме унищожени;
Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.
винаги носещи в тялото си умирането на (Господ) Иисус, за да се яви в тялото ни и животът на Иисус.
For we which live are alway delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh.
Защото ние, живите, винаги сме предавани на смърт заради Иисус, за да се яви и животът на Иисус в нашата смъртна плът;
So then death worketh in us, but life in you.
така че смъртта наистина действа в нас, а животът – във вас.
We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak;
А като имаме един и същ дух на вяра, както е писано: ?Повярвах, затова и говорих“, то и ние, понеже вярваме, затова и говорим,
Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you.
като знаем, че Този, който е възкресил Господ Иисус, ще възкреси и нас заедно с Иисус и ще ни представи заедно с вас.
For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God.
Защото всичко това е заради вас, така че благодатта, като се умножи чрез мнозината, да преумножи благодарението за Божията слава.
For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
Затова ние не се обезсърчаваме; но дори и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.
For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас,
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.