I Thessalonians 4

دیگر اینکه ای دوستان، شما از ما آموختید كه چگونه باید زندگی كنید تا خدا را خشنود سازید و شما هم البتّه از آن پیروی می‌كنید. اكنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می‌كنم كه بیش از پیش مطابق آن زندگی كنید.
Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.
زیرا می‌دانید به حكم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم.
Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Jezus.
خواست خدا این است كه شما پاک باشید و از روابط جنسی نامشروع بپرهیزید.
Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;
همهٔ شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت كنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگاه دارید
Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;
و مانند ملّتهای خداناشناس، دستخوش امیال و شهوات جسمانی نگردید.
Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.
در این خصوص هیچ‌کس نباید از ایمانداران سوء استفاده کند، زیرا همان طوری که من قبلاً با تأكید زیاد به شما گفته بودم: خداوند به کسانی‌که این كارها را می‌کنند، كیفر خواهد داد.
Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.
خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی!
Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking.
پس هرکه این تعلیم را قبول نكند، انسان را رد نمی‌کند بلكه خدایی را كه روح‌القدس خود را به شما عطا می‌فرماید، رد كرده است.
Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven.
و امّا دربارهٔ محبّت به یکدیگر، هیچ نیازی نیست كه در خصوص آن چیزی بنویسم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته‌اید كه چگونه یكدیگر را دوست بدارید
Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node, dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben.
و شكّی نیست كه در تمام مقدونیه شما با همهٔ دوستان همین‌طور رفتار می‌كنید، امّا ای دوستان، از شما درخواست می‌كنم كه محبّت شما روز به روز بیشتر گردد.
Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen, die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt;
آرزویتان این باشد كه زندگی آرامی داشته باشید و به كار خود مشغول باشید و همان‌طور كه قبلاً به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود كار كنید
En dat gij u benaarstigt stil te zijn, en uw eigen dingen te doen, en te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben;
تا زندگی شما تأثیری نیكو در بی‌ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید.
Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten zijn, en geen ding van node hebt.
ای دوستان، نمی‌خواهم در مورد آنانی كه فوت نموده‌اند، بی‌اطّلاع باشید. مبادا مانند سایر مردم كه هیچ امیدی به آینده ندارند، غمگین باشید.
Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
زیرا اگر ما معتقدیم كه عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم كه خدا آنانی را كه در ایمان به عیسی مرده‌اند نیز همراه عیسی باز خواهد آورد.
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
ما این را از تعالیم خداوند به شما می‌گوییم: آن كسانی از ما كه تا روز آمدن خداوند زنده می‌مانند، زودتر از مردگان صعود نخواهند كرد.
Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
در همان موقع كه فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده می‌شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی‌که در ایمان به مسیح مرده‌اند، خواهند برخاست
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
و سپس آن کسانی‌که از میان ما زنده می‌مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود.
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
پس شما باید یكدیگر را با این كلمات تشویق كنید.
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.