Psalms 114

Fony nivoaka avy tany Egypta ny Isiraely, Dia ny taranak'i Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny,
cum egrederetur Israhel de Aegypto domus Iacob de populo barbaro
Joda no fitoerany masina, Isiraely no fanjakany.
factus est Iudas in sanctificatione eius Israhel potestas eius
Ny ranomasina nahita ka nandositra; Ary niorika Jordana.
mare vidit et fugit Iordanis conversus est retrorsum
Ny tendrombohitra dia nifalihavanja tahaka ny ondrilahy, Ary ny havoana tahaka ny zanak'ondry.
montes subsilierunt quasi arietes colles quasi filii gregis
Inona izato mahazo anao, ry ranomasina, no mandositra ianao? Ary ianao, ry Jordana, no miorika ianao?
quid tibi est mare quia fugisti Iordanis quia conversus es retrorsum
Ary ianareo tendrombohitra, no mifalihavanja tahaka ny ondrilahy; Ary ianareo havoana, tahaka ny zanak'ondry?
montes sussultastis quasi arietes colles quasi filii gregis
Mihorohoroa eo anatrehan'ny Tompo, ry tany, Dia eo anatrehan'Andriamanitr'i Jakoba.
a facie Domini contremesce terra a facie Dei Iacob
Izay mampody ny vatolampy ho rano monina Ary ny afovato ho loharano.
qui convertit petram in paludes aquarum silicem in fontes aquarum