Psalms 82

God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.
Ðức Chúa Trời đứng trong hội Ðức Chúa Trời; Ngài đoán xét giữa các thần.
How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.
Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình, Và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào?
Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.
Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và ngươi mồ côi; Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt.
Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.
Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, Giải họ khỏi tay kẻ ác.
They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.
Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi; Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm: Các nền trái đất đều rúng động.
I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.
Ta đã nói: Các ngươi là thần, Hết thảy đều là con trai của Ðấng Chí cao.
But ye shall die like men, and fall like one of the princes.
Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng.
Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.
Hỡi Ðức Chúa Trời, hãy chổi dậy, đoán xét thế gian; Vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp.