Psalms 16

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
Ingatan mo ako, Oh Dios; sapagka't sa iyo nanganganlong ako.
O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;
Oh kaluluwa ko, iyong sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon: ako'y walang kabutihan liban sa iyo.
But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.
Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos.
Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.
Ang mga kalumbayan nila ay dadami, na nangaghahandog sa ibang dios: ang kanilang inuming handog na dugo ay hindi ko ihahandog, ni sasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro: iyong inaalalayan ang aking kapalaran.
The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
Ang pising panukat ay nangahulog sa akin sa mga maligayang dako; Oo, ako'y may mainam na mana.
I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.
Aking pupurihin ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo: Oo, tinuturuan ako sa gabi ng aking puso.
I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko: sapagka't kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos.
Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
Kaya't ang aking puso ay masaya, at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak: ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay.
For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Sapagka't hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol; ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.