Joel 3

For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem,
Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag åter upprättar Juda och Jerusalem,
I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted my land.
då skall jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal, och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels, Israels, skull, därför att de hava förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land.
And they have cast lots for my people; and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, that they might drink.
Ja, de hava kastat lott om mitt folk, gossarna hava de givit såsom betalning åt skökor, och flickorna hava de sålt för vin, som de hava druckit upp.
Yea, and what have ye to do with me, O Tyre, and Zidon, and all the coasts of Palestine? will ye render me a recompence? and if ye recompense me, swiftly and speedily will I return your recompence upon your own head;
Och du, Tyrus, och du, Sidon, och I, Filisteens alla kretsar, vad förehaven också I mot mig? Haven I något att vedergälla mig för, eller är det I som viljen begynna något mot mig? Snart och med hast skall jag låta det I haven gjort komma tillbaka över edra egna huvuden,Jes. 23,1 f. Am. 1,9.
Because ye have taken my silver and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things:
eftersom I haven tagit mitt silver och mitt guld och fört mina skönaste klenoder in i edra palats,
The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians, that ye might remove them far from their border.
och eftersom I haven sålt Judas och Jerusalems barn åt Javans barn, till att föras långt bort ifrån sitt land.
Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them, and will return your recompence upon your own head:
Se, jag skall kalla dem åter från den ort dit I haven sålt dem; och det som I haven gjort skall jag låta komma tillbaka över edra egna huvuden.
And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah, and they shall sell them to the Sabeans, to a people far off: for the LORD hath spoken it.
Jag skall sälja edra söner och döttrar i Juda barns hand, och de skola sälja dem till sabéerna, folket i fjärran land. Ty så har HERREN talat.
Proclaim ye this among the Gentiles; Prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near; let them come up:
 Ropen ut detta bland hednafolken,      båden upp dem till helig strid.  Manen på hjältarna,  må alla stridsmännen komma      och draga framåt.
Beat your plowshares into swords, and your pruninghooks into spears: let the weak say, I am strong.
 Smiden edra plogbillar till svärd  och edra vingårdsknivar till spjut;  den svagaste må känna sig såsom en hjälte.Jes. 2,4. Mik. 4,3.
Assemble yourselves, and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about: thither cause thy mighty ones to come down, O LORD.
 Skynden att komma,      alla I folk har omkring,      och samlen eder tillhopa.  Sänd, o HERRE,      ditned dina hjältar.Ps. 2,1 f.
Let the heathen be wakened, and come up to the valley of Jehoshaphat: for there will I sit to judge all the heathen round about.
 Ja, må hednafolken resa sig och draga åstad      till Josafats dal;  ty där skall jag sitta till doms      över alla folk häromkring.
Put ye in the sickle, for the harvest is ripe: come, get you down; for the press is full, the fats overflow; for their wickedness is great.
 Låten lien gå,      ty skörden är mogen.  Kommen och trampen,      ty pressen är full;  presskaren flöda över,      så stor är ondskan där.Jes. 63,3. Upp. 14,15,18 f.
Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the LORD is near in the valley of decision.
 Skaror hopa sig      i Domens dal;  ty HERRENS dag är nära      i Domens dal.
The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining.
 Solen och månen förmörkas,      och stjärnorna mista sitt sken.Joel 2,10.
The LORD also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth shall shake: but the LORD will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel.
 Och HERREN upphäver ett rytande från Sion,  och från Jerusalem låter han höra sin röst,  så att himmelen och jorden bäva.  Men för sitt folk är HERREN en tillflykt  och för Israels barn ett värn.Jes. 2,3. Hos. 11,10. Am. 1,2. Mik. 4,2.
So shall ye know that I am the LORD your God dwelling in Zion, my holy mountain: then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her any more.
 Och I skolen förnimma att jag är HERREN, eder Gud,  som bor på Sion, mitt heliga berg.  Och Jerusalem skall vara en helgad plats  och främlingar skola icke mer draga ditin.Upp. 21,27.
And it shall come to pass in that day, that the mountains shall drop down new wine, and the hills shall flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the house of the LORD, and shall water the valley of Shittim.
 På den tiden skall det ske  att bergen drypa av druvsaft  och höjderna flöda av mjölk;  och alla bäckar i Juda skola flöda av vatten.  Och en källa skall rinna upp i HERRENS hus  och vattna Akaciedalen.Hes. 47,1, 8. Am. 9,13. Sak. 14,8. Upp. 22,1.
Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land.
 Men Egypten skall bliva en ödemark,  och Edom skall varda en öde öken  därför att de hava övat våld mot Juda barn  och utgjutit oskyldigt blod i sitt land.1 Ob. v.10.
But Judah shall dwell for ever, and Jerusalem from generation to generation.
 Sedan skall Juda trona evinnerligen,  och Jerusalem från släkte till släkte.
For I will cleanse their blood that I have not cleansed: for the LORD dwelleth in Zion.
 Och jag skall utplåna deras blodskulder,  dem som jag icke allaredan har utplånat.  Och HERREN skall förbliva boende på Sion.Ob. v.21.