Habakkuk 2

I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved.
 Jag vill stiga upp på min vaktpost      och ställa mig på muren;  jag vill speja för att se      vad han skall tala genom mig,  och vilket svar på mitt klagomål      jag skall få att frambära.Jes. 21,8. Hes. 3,17. 33,7.
And the LORD answered me, and said, Write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it.
 Och HERREN svarade mig och sade:      Skriv upp din syn,  och uppteckna den på skrivtavlor, med tydlig skrift,      så att den lätt kan läsas.Jes. 8,1. 30,8.
For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie: though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry.
 Ty ännu måste synen vänta på sin  men den längtar efter fullbordan och skall icke slå fel.  Om den dröjer, så förbida den,  ty den kommer förvisso, den skall ej utebliva.
Behold, his soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith.
 Se, uppblåst och orättrådig är dennes själ i honom;  men den rättfärdige skall leva genom sin tro.Ords. 11,4 f. Jes. 13,1 f. Rom. 1,17. Gal. 3,11. Hebr. 10,38.
Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:
 Ty såsom vinet icke är att lita på,  så skall denne övermodige ej bestå,  om han ock iar upp sitt gap såsom dödsriket  och är omättlig såsom döden,  om han ock har församlat till sig alla folk  och hämtat tillhopa till sig alla folkslag.Ords. 27,20. Jes. 5,14.
Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, Woe to him that increaseth that which is not his! how long? and to him that ladeth himself with thick clay!
 Sannerligen, de skola allasammans  stämma upp en visa över honom,  ja, en smädesång om honom med välbetänkta ord; man skall säga:  Ve dig som hopar vad som icke är ditt  och belastar dig med utpantat gods -- men för huru länge!
Shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee, and thou shalt be for booties unto them?
 Sannerligen, oförtänkt skola borgenärer resa sig mot dig  och anfäktare vakna upp mot dig,  och du skall bliva ett byte för dem.
Because thou hast spoiled many nations, all the remnant of the people shall spoil thee; because of men's blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein.
 Såsom du själv har plundrat många folk,  så skola ock alla andra folk få plundra dig,  för dina blodsdåd mot människor och ditt våld mot länder,  mot städer och alla som bo i dem.Jes. 33,1. Jer. 51,24 f.
Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil!
 Ve dig som söker orätt vinning åt ditt hus,  för att kunna bygga ditt näste högt uppe  och så skydda dig undan olyckans våld!Ords. 15,27. Dan. 4,27.
Thou hast consulted shame to thy house by cutting off many people, and hast sinned against thy soul.
 Med dina rådslag drager du skam över ditt hus,  i det att du gör ände på många folk  och så syndar mot dig själv.
For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it.
 Ty stenarna i muren skola ropa,  och bjälkarna i trävirket skola svara dem.1 Mos. 4,10.
Woe to him that buildeth a town with blood, and stablisheth a city by iniquity!
 Ve dig som bygger upp städer med blodsdåd  och befäster orter med orättfärdighet!Jer. 22,13. Mik. 3,10.
Behold, is it not of the LORD of hosts that the people shall labour in the very fire, and the people shall weary themselves for very vanity?
 Se, av HERREN Sebaot är det ju sagt:  »Så möda sig folken      för det som skall förbrännas av elden-  och folkslagen arbeta sig trötta      för det som skall bliva till intet.»Jer. 51,58.
For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as the waters cover the sea.
 Ty jorden skall varda full  av HERRENS härlighets kunskap,  likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.Jes. 11,9.
Woe unto him that giveth his neighbour drink, that puttest thy bottle to him, and makest him drunken also, that thou mayest look on their nakedness!
 Ve dig som iskänker vin åt din nästa  och blandar ditt gift däri och berusar honom,  för att få skåda hans blygd!
Thou art filled with shame for glory: drink thou also, and let thy foreskin be uncovered: the cup of the LORD'S right hand shall be turned unto thee, and shameful spewing shall be on thy glory.
 Med skam skall du få mätta dig i stället för med ära.  Ja, du skall också själv få dricka,  till dess du ligger där med blottad förhud.  Kalken skall i sin ordning räckas dig av HERRENS hand,  och smälek skall hölja din ära.Jer. 25,16, 27. Nah. 3,5, 11.
For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts, which made them afraid, because of men's blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein.
 Ty över dig skall komma en hemsökelse, lik Libanons,  och en förhärjelse, lik den som skrämmer bort dess djur,  för dina blodsdåd mot människor och ditt våld mot länder,  mot städer och alla som bo i dem.Jes. 14,8.
What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols?
 Vad kan ett skuret beläte hjälpa,  eftersom en snidare vill slöjda sådant?  Och vad ett gjutet beläte, en falsk vägvisare,  eftersom dess formare så förtröstar därpå,  att han gör sig stumma avgudar?Jes. 44,9 f. Jer. 10,3 f., 14 f.
Woe unto him that saith to the wood, Awake; to the dumb stone, Arise, it shall teach! Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it.
 Ve dig som säger till stocken: »Vakna!»,  och till döda stenen: »Vakna upp!»  Kan en sådan giva någon vägvisning?  Visst är den överdragen med guld och silver,  men alls ingen ande är däri.
But the LORD is in his holy temple: let all the earth keep silence before him.
 Men HERREN är i sitt heliga tempel.  Hela jorden vare stilla inför honom.Ps. 11,4. 46,11. Sef. 1,7. Sak. 2,13.