I Peter 3

Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;
Sammalunda, i hustrur, underordnen eder edra män, för att också de män, som till äventyrs icke hörsamma ordet; må genom sina hustrurs vandel bliva vunna utan ord,1 Mos. 3,16. 1 Kor. 14,34. Ef. 5,22 f. Kol. 3,18. Tit. 2,5.
While they behold your chaste conversation coupled with fear.
när de skåda den rena vandel som I fören i fruktan.1 Petr. 2,12.
Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;
Eder prydnad vare icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i eder klädedräkt.Jes. 3,16 f. 1 Tim. 2,9.
But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud.Rom. 2,29. 7,22. 2 Kor. 4,16.
For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands:
På sådant sätt prydde sig ju ock fordom de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män.
Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement.
Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom »herre»; och hennes barn haven I blivit, om I gören vad gott är, och icke låten eder förskräckas av något.1 Mos. 18,12.
Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.
Sammalunda skolen I ock, I män, på förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet; och eftersom de äro edra medarvingar till livets nåd, skolen I bevisa dem all ära, på det att edra böner icke må bliva förhindrade.1 Kor. 7,3. Ef. 5,25. Kol. 3,19. 1 Tess. 4,4 f.
Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:
Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka.Luk.6,36. Rom. 12,16 f. 15,5.
Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.
Vedergällen icke ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsignen; därtill ären I ju ock kallade, att I skolen få välsignelse till arvedel.3 Mos. 19,18. Ords. 20,22. Matt. 5,38 f. 25,34. 1 Kor. 6,7.1 Tess. 5,15.
For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:
Ty  »den som vill älska livet  och se goda dagar,  han avhålle sin tunga från det som är ont  och sina läppar från att tala svek;Ps. 34,13 f. Jak. 1,26.
Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
 han vände sig bort ifrån det som  är ont, och göre vad gott är,  han söke friden, och trakte därefterJes 1,16 f. Hebr. 12,14. 3 Joh. v. 11.
For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.
 Ty Herrens ögon äro vända till de rättfärdiga,  och hans öron till deras bön.  Men Herrens ansikte är emot dem som göra det onda».
And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?
Och vem är den som kan göra eder något ont, om I nitälsken för det som är gott?
But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled;
Skullen I än få lida för rättfärdighets skull, så ären I dock saliga. »Hysen ingen fruktan för dem, och låten eder icke förskräckas;Jes. 8,12 f. 51,12. Jer. 1,8. Matt. 5,10. 10,28.1 Petr. 2,19 f. 4,14 f.
But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:
nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktanPs. 119,46. Apg. 4,8 f. 1 Petr. 1,13.
Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.
och med ett gott samvete, så att de som smäda eder goda vandel i Kristus komma på skam, i fråga om det som de förtala eder för.Tit. 2:8. 1 Petr. 2:12, 15, 19 f.
For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing, than for evil doing.
Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda.
For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:
Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.Rom. 1,4. 5,6. 2 Kor. 13,4. Ef. 2,18. Hebr. 9,15, 28.
By which also he went and preached unto the spirits in prison;
I anden gick han gick han ock åstad och predikade för de andar som höllos i fängelse,1 Petr. 4,6.
Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.
för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få -- allenast åtta personer -- blevo frälsta genom vatten.1 Mos. 6,1 f.
The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:
Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten -- nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete -- i kraft av Jesu Kristi uppståndelse,Ef. 5,26. Hebr. 10,22.
Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.
hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda.Ps. 110,1. Rom. 8,34. Ef. 1,20 f.