Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
Pan króluje, niechże zadrżą narody; siedzi między Cherubinami, niechże się poruszy ziemia.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Pan na Syonie wielki, a wywyższony nad wszystkie narody.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Niech wysławiają imię twoje wielkie i straszne; albowiem święte jest.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Moc zaiste królewska miłuje sąd; albowiemeś ty ustanowił prawa; sąd i sprawiedliwość w Jakóbie ty wykonujesz.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się u podnóżka nóg jego; bo święty jest.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Mojżesz i Aaron między kapłanami jego, a Samuel między wzywającymi imienia jego, wołali do Pana, a on ich wysłuchał.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
W słupie obłokowym mówił do nich; a gdy strzegli świadectw jego i ustaw, które im podał,
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Panie, Boże nasz! tyś ich wysłuchiwał; Boże!bywałeś im miłościwym, i gdyś ich karał dla występków ich.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się na górze świętej jego; albowiem święty jest Pan, Bóg nasz.