II Corinthians 4

Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet;
But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.
But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:
Er da enn vårt evangelium skjult, så er det skjult blandt dem som går fortapt,
In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.
For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus' sake.
For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld.
For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.
But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.
Men vi har denne skatt i lerkar, forat den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss,
We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;
idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende,
Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;
forfulgt, men ikke opgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort -
Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.
alltid bærende Jesu død med oss i legemet, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.
For we which live are alway delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh.
For ennu mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, forat også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.
So then death worketh in us, but life in you.
Således er da døden virksom i oss, men livet i eder.
We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak;
Men eftersom vi har den samme troens Ånd - efter det som er skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg - så tror vi og, derfor taler vi og,
Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you.
for vi vet at han som opvakte den Herre Jesus, skal også opvekke oss med Jesus og stille oss frem sammen med eder.
For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God.
For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære.
For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag.
For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
såsom vi ikke har det synlige for øie, men det usynlige; for det synlige er timelig, men det usynlige evig